Pienempi tekstikokoSuurempi tekstikoko
Outokumpu - Tekniset palvelut
Outokumpu - Tekniset palvelut > rakennusvalvonta > Rakennusluvat
vihjeet 
Rakennusluvat

OHJEITA RAKENNUSLUVAN HAKIJALLE

Rakennuslupa on haettava mm. rakennuksen rakentamiseen tai muuttamiseen MRL 125 § sekä toimenpidelupa MRL 126 §:n mukaisiin rakennelmien rakentamiseen.

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

 1. 1 kpl rakennuslupahakemuskaavake täytettynä ja allekirjoitettuna sekä nimettynä ja hyväksyttynä pääsuunnittelija (MRL 119 ja 120 §)
 2. 1 kpl tontin tai tilan omistuspaperin oikeaksi todistettu jäljennös:
  • lainhuutopöytäkirjan ote
  • kauppakirja
  • perikunnan jäsenten ja osakkaiden suostumukset ja virkatodistus, josta käy ilmi perikunnan jäsenet.
 3. 2 kpl pääpiirustuksia Suomen rakentamismääräyskokoelman A1-A2 määräysten mukaisesti:
  • pääpiirustukset; pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset MK 1:50 tai 1:100
  • asemapiirustukset MK 1:500
  • leikkauspiirustus kostean tilan kohdalta
   (Huom! Suunnitelmissa tulee ilmetä rakennuksen kokonaiskerrosala kerroksittain (myös mahd. laajennus) tilavuus ja huoneistoala
 4. 2 kpl rakennetapaselostuksia tai riittävät rakenne- ja poikkileikkauskuvat, vanhan ja lisärakennuksen liittymiskohdasta rakenneleikkauskuva
 5. 1 kpl jätevesien käsittelysuunnitelma viemäriverkoston ulkopuolella maaperäselvityksineen on liitettävä hakemukseen
 6. 1 kpl hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi täytettynä ja allekirjoitettuna samoin 1 kpl hakemus KVV vastaavaksi työnjohtajaksi vesi- ja viemärilaitteiden sisältävistä rakennuksista (MRL 122 §)
 7. 1 kpl väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus täytettynä ja allekirjoitettuna (RH-1 kaikista rakennuksista ja lisäksi asuinhuoneistoista RH-2, henkilötunnus merkittävä)
 8. 2 kpl karttakopioita, tai ote alueen kaavasta (saa mittaustoimistosta )
 9. 1 kpl mahdollinen poikkeuslupapäätös lainvoimaisuustodistuksineen
 10. 2 kpl LVI ja muut erityissuunnitelmat (erityissuunnitelmat on toimitettava kahden kuukauden sisällä lupapäätöksestä, mutta kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen rakennustyön aloittamista)
 11. 1 kpl 1 kpl hakemus kiinteistön liittymisestä vesi- ja viemärilaitokseen kaava-alueella (vesilaitoksen lomake)
 12. Kiinteistön tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen
 13. Selvitys naapurin kuulemisesta rakennus-/ toimenpidelupahakemuksen johdosta (MRL 133 §)

HAKEMUKSIEN LIITTEINEEN TULEE OLLA TÄYDELLISET JA JOS ON KYSYTTÄVÄÄ NIIN KYSYKÄÄ ROHKEASTI.

Rakennuslupa on voimassa 3 vuotta. Ellei työtä ole aloitettu em. aikana, niin lupa raukeaa.

Rakennuslupahakemus tulee jättää tai postittaa osoitteeseen

Outokummun rakennustarkastaja
Hovilankatu 2
83500 OUTOKUMPU
27.2.2012 10:15