Toimelias ikääntyminen tuo toimintakykyä tulevaisuuteenkin

TOIMELIAS IKÄÄNTYMINEN TUO TOIMINTAKYKYÄ TULEVAISUUTEENKIN

 

Toimintakyky on moniulotteinen käsite, jota voidaan tulkita monin eri tavoin. Sen ulottuvuudet kytkeytyvät toisiinsa, ympäristön mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin sekä yksilön terveydentilaan ja muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Se on siis tasapainotila ihmisen kykyjen, tavoitteiden sekä elin- ja toimintaympäristön välillä. Se on kyvykkyyttä ja mahdollisuuksia tehdä arkielämän ratkaisuja ja valintoja hyvään elämään myös silloin, kun toimintakyky iän myötä heikkenee. Hyvä toimintakyky mahdollistaa itsenäisemmän elämän ja luo edellytyksiä osallistua harrastuksiin ja muihin itselle merkityksellisiin toimintoihin.

Toimintakyvyn ulottuvuudet

Toimintakyvyn ulottuvuuksia ovat mm. fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky. Fyysinen toimintakyky ilmenee kykynä liikkua ja liikuttaa itseään. Myös aistitoiminnot luetaan fyysiseksi toimintakyvyksi. Psyykkisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen henkisiä voimavaroja, joiden avulla hän kykenee selviytymään arjen haasteista ja kriisitilanteista. Kognitiivinen toimintakyky on aivojen tiedonkäsittelyn eri osa-alueiden yhteistoimintaa, joka mahdollistaa ihmisen suoriutumisen arjessa. Se kattaa myös muistiin, hahmottamiseen ja oppimiseen liittyviä toimintoja. Sosiaalisen toimintakyvyn kokonaisuus muodostuu yksilön, sosiaalisen verkoston, ympäristön, yhteisön ja yhteiskunnan välisissä dynaamisissa vuorovaikutussuhteissa.

Miten voin ylläpitää omaa toimintakykyäni?

Iäkkäiden toimintakykyä voidaan ylläpitää ja kohentaa mm. ehkäisemällä sairauksia ja tapaturmia, oikea-aikaisella kuntoutuksella, tukemalla terveitä elämäntapoja, sekä edistämällä fyysistä, henkistä ja sosiaalista toimeliaisuutta. Aktiivinen arki, jossa on osallisuutta tukevia elementtejä, ja jonka sisältöihin iäkkäillä itsellään on mahdollisuus vaikuttaa, parantavat elämänlaatua ja ylläpitävät toimintakykyä. Selkeää näyttöä on siitä, että kaikenkuntoisten ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämisestä ja sairauksien ehkäisystä on hyötyä. Toimintakyvyn heikentyessä elinympäristön ja elinolojen muokkaaminen sekä apuvälineet luovat edellytyksiä arjessa pärjääminen.

Elintavoillakin on väliä

Terveellisiä ja aktiivisia elintapoja ja hyvinvointia tukevat toimet lisäävät elämänlaatua, edistävät toimintakykyä ja vähentävät sairauksia sekä viivästyttävät palvelutarvetta. Terveellisiä elintapoja ja hyvinvointia tukevat toimet kohdistuvat mm. mielen hyvinvoinnin, mielenterveyden, osallisuuden, turvallisuuden, aktiivisuuden ja sosiaalisten suhteiden vahvistamiseen. Lisäksi näillä keinoilla saadaan myös vähennettyä yksinäisyyttä sekä edistetään liikunnallisuutta, tasapainoista ruokavaliota, päihteettömyyttä ja muita terveellisiä elintapoja. Elintapaohjauksen kohdistaminen muistisairauden riskissä oleville ja muistisairaille henkilöille on tärkeä ikääntyvien toimintakykyä ylläpitävä toimenpide.

Iäkkäiden toimintakykyyn vaikuttavat myös asumisen ja asuinympäristöjen ikäystävällisyys, esteettömyys, turvallisuus, lähipalvelujen ja muiden palvelujen saatavuus, pääsy luontoon, liikunta- ja arkiliikunta- sekä muut harrastusmahdollisuudet sekä ikäteknologian tuomat hyödyt toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Yhteenvetona

Jokainen on oman elämänsä seppä, niin myös oman toimintakykynsä ylläpitäjänä. Ennaltaehkäisevät terveelliset ja toimeliaat elintavat ovat avaimia hyvään ikääntymiseen. Silloin, kun omat voimavarat eivät enää riitä tarvitaan läheisten, vapaaehtoisten ja ammattilaisten apua – apua on jokaisen lupa pyytää ja saada. Hyvän ikääntymisen mahdollisuudet avautuvat tuolloin muun muassa laadukkailla, oikea-aikaisilla ja yksilöllisillä palveluilla, osallisuutta ja toimijuutta tukemalla sekä erilaisilla apuvälineillä, tukitoimilla ja teknologialla. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen palveluskenaariot mahdollistavat outokumpulaisten ikäihmisten hyvän ikääntymisen.

 

Lahja-Elina Vatanen

projektipäällikkö

Hyvinvointiosuuskunta välimuotoisen asumisen toimijana-hanke

 

Projektipäällikkö Lahja-Elina Vatanen.