Hyvinvointisuunnitelma on lähetetty valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen - Blogi julkaistu 22.2.2022

 

Hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 on lähetetty valtuuston hyväksyttäväksi. - Blogi 22.2.2022

 

Kaupunginhallitus päätti maanantaina 21.2.2022 esittää hyvinvointikertomusta ja hyvinvointisuunnitelmaa 2022 – 2025 kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kyseessä on kuluvan valtuustokauden alun viimeinen iso asiakirja. Hyvinvointisuunnitelma pohjautuu aiemmin hyväksyttyyn konsernistrategiaan ja jo talousarviossa 2022 on huomioitu näitä samoja aiheita.

Laaja hyvinvointisuunnitelma on lain mukaan käsiteltävä kerran valtuustokaudessa. On ollut erilaisia arvioita siitä, tulisiko ns. vanhan valtuuston jättää perinnöksi uudelle valtuustolle valmis hyvinvointisuunnitelma vai olisiko parempi laatia hyvinvointisuunnitelma valtuustokauden keskivaiheilla. Mielestäni paras ajankohta on nyt meneillään oleva valtuustokauden alku, koska silloin valtuusto, joka vastaa myös tulevasta neljästä vuodesta voi hyväksyä itselleen kyseisen asiakirjan.

Hyvinvointikertomuksessa on paljon erilaisia indikaattoreita, mitkä mittaavat kaupunkilaisten hyvinvointia ns. verrokkikuntiin. Tutustumalla näihin indikaattoreihin saa hyvän kuvan tämänhetkisestä tilanteesta, kuin myös kehityksestä viime vuosina. Pärjäämme monessa asiassa hyvin vertailussa muihin kuntiin, mutta useissa kohdin niin tasossa, kuin myös kehityksessä on todella huolestuttavia piirteitä.

Outokumpulaisten yksi suurimpia huolenaiheita on meidän korkea työttömyysasteemme. Vielä senkin sisällä huolestuttavinta on nuorisotyöttömyyden voimakas kasvu viime vuosina. Samanaikaisesti meillä on työvoimapulaa, joten kohtaanto-ongelma on todellinen haaste. Tähän ratkaisuna on vain yksi tie eli osaamistason kohottaminen. Tässä meillä on hyvänä kumppanina koulutuskuntayhtymä Riveria. Kaupungin oma työllisyydenhoidon yksikkö pyrkii aktivoimaan nuoria ja myös vanhempia kohottamaan osaamistasoaan, jotta se vastaisi tämän päivän työelämän tarvetta. Samoin meidän koulumme auttavat ja aktivoivat nuoria hakeutumaan alalle, mikä nuorta kiinnostaa ja missä työllistymisen näkymät ovat hyvät.

Outokummussa kuten niin monissa muissakin kunnissa huoltosuhde heikkenee johtuen väestön ikääntymisestä. Tähän tilanteeseen meidän on sopeuduttava ja huomioitava muuttuva väestörakenne palvelutuotannossamme. Yksinäisyys ja sosiaalisten kontaktien puuttuminen on yhä yleisempää vanhenevan väestön keskuudessa. Kaupunki toimii hyvässä yhteistyössä eri järjestöjen kanssa niin, että yhä useampi kaupunkilainen tuntee olevansa osa meidän omaa yhteisöämme.

Yksi merkittävä piirre on myös outokumpulaisten pienituloisuus. Tämä näkyy kaikissa tarkasteluryhmissä korkeana toimeentulotuen saajien määränä. Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentulon muoto ja sen tulisi olla lyhytkestoista. Monelle siitä on tullut kuitenkin pitkäkestoista. Suurin syrjäytymistä aiheuttava tekijä on köyhyys ja köyhyyden suurin yksittäinen syy on työttömyys. Nykyisin osa-aikaisen työn lisäännyttyä ns. työllisten köyhyys on myös yleistynyt. Moni pienellä eläkkeellä toimeentuleva tai yksinhuoltaja on arjessa selviytymisen haasteiden edessä todella yksin. Tärkeää on myös pienituloisen perheen lasten saaminen harrastusten pariin. Tähän pyritään vastaamaan eri hankkeilla mm. Harrastamisen Suomen malli ja Liikunnallinen elämäntapa.

Tärkeä asia, jos ei jopa tärkein, on hyvinvointisuunnitelmassa terveyserojen kaventumisen edistäminen. Kaupungilla on monipuoliset harrastusmahdollisuudet niin liikunnan, kuin myös kulttuurin osalta. Tärkeää on mahdollistaa se, että ne ovat kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä ja saavutettavissa. Matalan kynnyksen toimintamalleja tulee edelleen kehittää ja antaa mahdollisuus kaikille osallistumiseen ilman suorituspaineita. Oman toimintakyvyn ylläpitäminen on tärkeää kaikenikäisille, ei vain ikääntyville.

Jatkossa tavoitteita tarkennetaan vuosittaisessa talousarviossa ja seuranta on siten tilinpäätöksen yhteydessä. Tämä on varmin tapa tuoda hyvinvointisuunnitelma osaksi kaupungin jokapäiväistä toimintaa.

Toivotan teille kaikille hyvää kevään odotusta ja selviytymistä täällä lumen keskellä. Ison kiitoksen haluan esittää kaupungin omille työntekijöille kuin urakoitsijoillekin, jotka tekevät hyvää työtä liikkumisen mahdollistamiseksi. Kustannukset tästä lumitalvesta ovat tuhansia euroja päivässä!

Pekka Hyvönen, Outokummun kaupunginjohtaja.