Murupolku

X Oppimisen tuki esiopetus

Kasvun ja oppimisen tuki

Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus saada oikea-aikaista ja riittävää tukea kasvuunsa ja oppimiseensa. Lapsen saaman kasvun ja oppimisen tuen tulee olla suunnitelmallista, joustavaa ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. Lapselle annettava tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Yleinen tuki
Yleinen tuki on kaikkea kasvatusta ja opetusta. Yleistä tukea annetaan jokaiselle lapselle ja sen tehtävänä on tukea lasta tavoitteiden saavuttamisessa.
Outokummun kaupungin esiopetuksessa jokaiselle lapselle tehdään lapsen  esiopetussuunnitelma osana yleistä tukea.

Tehostettu tuki
Jos tuen tarve kasvaa, annetaan lapselle pedagogiseen arvioon perustuen tehostettua tukea. Tehostettu tuki on jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää lapsen kasvun ja oppimisen tukemista. Lapsi voi tällöin tarvita useampaa tuen muotoa. Tehostettua tukea annetaan lapselle laadittavan tehostetun tuen oppimissuunnitelman mukaisesti.
Jos tehostettua tukea ei enää tarvita, tehdään pedagoginen arvio ja sen perusteella lapsi siirtyy takaisin yleiseen tukeen.

Erityinen tuki
Jos tehostettu tuki ei riitä lapsen kasvun ja oppimisen tukemiseksi, on seuraavana tuen vaiheena erityinen tuki. Ennen erityisen tuen antamista tehdään pedagoginen selvitys ja erityisen tuen päätös.
Erityisessä tuessa lapselle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma).

X Kiertävä erityislastentarhanopettaja

Kiertävä erityis-
lastentarhanopettaja

Jyrki Leminen
puh. 044 7559 312
jyrki.leminen@
outokummunkaupunki.fi

käyntiosoite:
Syrjäkatu 12
83500 Outokumpu

postiosoite:
PL 47
83501 Outokumpu