Kuva mökistä jätevesiasia

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

 

Haja-asutuksen jätevesien käsittely

Viemäriverkostojen ulkopuolisilla ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät tulee saattaa vastaamaan hajajätevesiasetuksen (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) vaatimuksia 31.10.2019 mennessä. Voimassa olevien ympäristönsuojelumääräysten nojalla on toimeenpantu em. alueille Outokummussa ympäristönsuojelulain 156 c § mukaisesti perustason puhdistusvaatimuksia ankarammat vaatimukset. Tämä tarkoittaa, että syntyvät jätevedet on puhdistettava vähintään hajajätevesiasetuksen 4 § mukaisesti (orgaaninen aine 90 %, kokonaisfosfori 85 % ja kokonaistyppi 40 %).

 

Ympäristönsuojelulain 156 d § mukaisesti kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista em. tarkoitetuilla alueilla enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Vapautusta voi hakea oheisilla lomakkeilla. Asia ratkaistaan hakemuksen perusteella, vapautusta ei siis myönnetä automaattisesti, jos vapautukselle ei ole olemassa asianmukaisia tapauskohtaisesti arvioitavia perusteluita. Päätöksestä peritään kulloinkin voimassa oleva ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

 

Ympäristönsuojelulain 238 § mukaan 154 b §:ssä säädettyjä käsittelyvaatimuksia ei sovelleta 156 a tai 156 b §:ssä tarkoitetulla alueella sijaitsevan sellaisen kiinteistön 9 päivänä maaliskuuta 2011 olemassa olleeseen käyttökuntoiseen jätevesijärjestelmään, jonka kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat viimeistään mainittuna päivänä täyttäneet 68 vuotta, JOS kiinteistön talousjätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

 

Muilla viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla jätevesijärjestelmien puhdistustaso tulee saattaa lain ja asetuksen mukaiseksi ympäristönsuojelulain 156 b § mukaan silloin kun: 1) rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; tai 2) tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö. Näillä alueilla jätevedet on puhdistettava vähintään ympäristönsuojelulain 154 b § mukaisesti (orgaaninen aines 80 %, kokonaisfosfori 70 %, kokonaistyppi 30 %).

 

Ympäristönsuojelulain 155 § mukaan muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen, eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Vähäisillä jätevesillä tarkoitetaan ns. kantovesiä. Kantovedet voi ja myös pitää käsitellä imeyttämällä ne maaperään esimerkiksi kivipesän tms. kautta. Arvioinnin jätevesien vähäisyydestä ratkaisee tulkintatilanteessa aina viranomainen.

 

Tutustu hajajätevesiasetukseen tästä.

Tutustu ympäristönsuojelulain jätevesiosioon tästä.

Jätevesihanke.fi

Miten edetä jätevesijärjestelmän kunnostamiseksi? (ymparisto.fi)

Puhdistamosivu jätevesien käsittelymenetelmistä (ymparisto.fi)

 

Lisätietoja:
ympäristönsuojelusihteeri Tuukka Tuominen 044 755 9378

tuukka.tuominen@outokummunkaupunki.fi
 

Mökki