Navigation Menu

Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015, 84 §) mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenten, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, kunnanjohtajan, pormestarin ja apulaispormestarin sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Outokummun kaupungin osalta em. ilmoitukset tehdään sähköisellä lomakkeella Miunpalvelut.fi-portaalin kautta.

Linkki sidonnaisuusilmoituslomakkeeseen
(edellyttää sähköistä tunnistautumista mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksin)

Sidonnaisuusilmoituksen tekemistä koskevat ohjeet

Ilmoituslomakkeen täytön tekninen ohje

Julkaistut sidonnaisuusilmoitukset 2017-18 (pdf-tiedosto, aukeaa uuteen välilehteen)

Julkaistut sidonnaisuusilmoitukset 2019- (pdf-tiedosto, aukeaa uuteen välilehteen)