Outokummun kaupunghallituksen tiedotus 26.11.2021

Outokummun kaupunginhallitus tiedottaa!  
Sosiaalisessa mediassa käytävän keskustelun väärinkäsitysten oikaisemiseksi kaupunginhallitus haluaa selventää Outokummun Energia Oy:n myyntiin liittyvien asiantuntijapalvelujen hankkimista koskevaa kokonaisuutta.  
Outokummun Energian Oy:n myynti ja asiatuntipalvelujen hankinta ovat erillisiä asioita. Sosiaalisessa mediassa oleva keskustelu koskee asiantuntijapalvelujen hankintaa, eikä itse myyntiprosessia. Tässä vaiheessa osapuolilla ei ollut tietoa mahdollisista yhtiöistä kiinnostuvista tahoista.  
Asiantuntijapalvelujen hankinta oli julkinen asia ja päätös, joka löytyy kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 29.6.2020 § 106. Asia oli käsittelyssä varsinaisella listalla eikä sitä tuotu ylimääräisenä tai kiireellisenä päätettäväksi. Asiantuntijapalvelujen hankinta on toteutettu täysin julkisesti. Päätöksestä ei ole tehty oikaisuvaatimusta tai valitusta ja se on siten lainvoimainen.  
Yhtiön arvonmäärityksen käynnisti yhtiö (Outokummun Energia Oy), joka pyysi tarjoukset kahdelta energiayhtiöiden yritys- ja omistusjärjestelyihin perehtyneeltä yritykseltä. Jo arvonmäärityksen esiselvityksessä syntyi ns. Data Roomiin asiakirja-aineistoa kymmeniä tuhansia sivuja. Energian toimesta tehdyn esiselvityksen jälkeen asia siirtyi kaupungin hallintoon.  
Kaupunginhallitus päätti jatkaa arvonmääritystä ja yhtiön mahdollista myyntiä Outokummun Energia Oy:n valitseman asiantuntijapalveluja tuottavan yhtiön kanssa. Perusteena suorahankinnalle oli esiselvityksessä syntynyt asiakirja-aineisto, joka ei olisi ollut käytettävissä, mikäli konsultiksi olisi tullut jokin toinen yhtiö. Tämä tarkoittaa, että näin menetellen hankinta oli kaupungille kustannustehokkain; mikäli tässä vaiheessa mukaan olisi tullut uusi konsulttiyritys, se olisi joutunut aloittamaan koko työn alusta ja laskuttanut oman osionsa.  
Asiantuntevan konsulttiyrityksen käyttäminen tämän tyyppisessä päätöksenteossa on normaalia: esimerkiksi Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan tehdessä kaupat omasta energiayhtiöstään, Loiste Oy:stä, asiantuntijapalvelun hankinnan hinnoittelu oli vastaavanlainen. Kyseiset kunnat ovat huomattavasti Outokumpua suurempia ja siten heillä on myös paremmat resurssit. Tästä huolimatta kaupan mittasuhteet olivat myös ko. tapauksessa niin suuret, että oli järkevää käyttää ulkopuolista asiantuntijaa mahdollisen myynnin järjestelyissä.  
Sosiaalisessa mediassa on myös kirjoitettu, että joku tai useampi päättäjä olisi hyötynyt kyseisen päätöksen tekemisestä. Väitteet ovat yksiselitteisesti perättömiä . Kaupungin tilintarkastusyhteisönä toimii BDO  ja vastuullisena tilintarkastajana JHT (julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksiin erikoistuva) Taina Törrönen, joka on käynyt tarkkaan läpi kaikki päätökset, mitkä asiassa on tehty. Tilintarkastajana hänellä on oikeus päästä myös julkisuuslain perusteella salassa pidettävään aineistoon.  
Kaupungin tilintarkastusyhteisön BDOn näkemyksen mukaan asiantuntijapalveluiden hankinta olisi tullut kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan tehty päätös oli kokonaistaloudellisesti edullisin Outokummun kaupungin ja outokumpulaisten kannalta, koska kilpailutus on resursseja sitovaa ja aiheuttaa myös kustannuksia, ja jo Outokummun Energian tilaamana tehty työ on ollut arvokasta.  
OUTOKUMMUN KAUPUNGINHALLITUS