Outokummun kaduissa metallipitoista maa-ainesta kaivoksilta – riskejä ja kunnostuskustannuksia selvitettiin ensimmäistä kertaa

Kaivinkone kaivamassa maata tutkimuksiin.

Kuva: Ramboll Finland Oy

Outokummun kaduissa metallipitoista maa-ainesta kaivoksilta – riskejä ja kunnostuskustannuksia selvitettiin ensimmäistä kertaa

 

Outokummun keskustaajaman katujen rakentamisessa hyödynnettiin aikoinaan kaivostoiminnan sivuvirtoja. Nyt kaupungissa on selvitetty, millaisia riskejä ja kustannuksia metallipitoisen maan käsittelystä syntyy, kun kaupungin katuja ja muuta infrastruktuuria uusitaan.

Outokummun keskustassa sijaitsee vanha kaivosalue, joka on ollut viime vuosituhannella Suomen merkittävin kaivosteollisuuden keskittymä. Alue kuuluu metallirikkaan kallioperän vyöhykkeeseen, jolloin maaperässä voi esiintyä luontaisesti korkeita metallipitoisuuksia.

Outokummun taajaman infraa tullaan tulevaisuudessa uusimaan, ja rakennustöiden yhteydessä maa-aineksia kaivetaan. Ramboll Finland Oy selvitti kaivettavien ainesten metallipitoisuuksia ja riskejä, sekä maanrakennustöiden yhteydessä niistä muodostuvia kustannuksia. Outokummun taajaman tutkimukset ovat osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa KAJAK-hanketta, jossa selvitetään kaivannaisjätealueiden riskejä. Outokummussa on kuitenkin lisäksi hyödynnetty kaivostoiminnan sivuvirtoina syntyneitä metallipitoisia kaivannaismaita maarakentamisessa, erityisesti keskustaajaman katualueiden rakenteissa.

Tuntuvia kustannuksia, mutta ei akuutteja terveysriskejä

Tutkimuksissa arvioitiin metallien ja maa-ainesten muiden ominaisuuksien lisäksi mahdollisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Riskinarvioinnin perusteella metallipitoiset maa-ainekset eivät aiheuta akuuttia terveysriskiä lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Metalleista ja maa-ainesten muista ominaisuuksista ei aiheudu riskiä sisä- tai ulkoilmassa. Alueella ei ole myöskään tarvetta rajoittaa ravintokasvien viljelyä kotitalouksissa. Alueen kaloissa ei ole todettu lähivuosina kohonneita metallipitoisuuksia.

Tutkimuksissa havaittiin, että katurakenteiden uusimisen yhteydessä kaivettavat maa-ainekset voivat olla vaikeasti hyödynnettävissä routivuutensa vuoksi. Loppusijoituksesta aiheutuu kustannuksia erityisesti, mikäli metallipitoiselle maa-ainekselle ei löydy muuta käyttöä.

Ramboll Finland Oy:n tekemän selvityksen perusteella taajama-alueen infrastruktuurin uusimisen yhteydessä kaivettavan metallipitoisen maa-aineksen loppusijoittamisesta aiheutuu arviolta noin 15–30 miljoonan euron kustannukset seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kokonaisuutena metallipitoisiin maa-aineksiin liittyvät kustannukset voivat olla huomattavasti tätäkin mittavammat.

Rahoitusmahdollisuuksien selvitystyö jatkuu

Hankkeessa selvitettiin ja tunnistettiin erilaisia rahoituskanavia maa-aineksista muodostuvien kustannusten rahoittamiseksi. Rahoituskanavien selvittelyssä huomioitiin Euroopan unionin, Suomen valtion ja maakunnan tarjoamat mahdollisuudet. Merkityksellisimmäksi rahoituskanavaksi tunnistettiin selvityksen tässä vaiheessa valtion budjettirahoitus, josta on aiemmin rahoitettu myös muiden kaivosalueiden ympäristöön liittyviä tarpeita.

Outokummun kaupunki jatkaa metallipitoisten maiden hyötykäyttö- ja rahoitusmahdollisuuksien selvittämistä vuoden 2022 aikana.

Lue lisää

KAJAK-hanke (maaperakuntoon.fi)

Lisätietoja

Outokummun kaupunki, tilaaja:
Jarkko Karvonen, kaupunkirakennejohtaja, Outokummun kaupunki, 044 755 9330, jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja KAJAK-hanke, tilaaja:
Jari Tiainen, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 026 235, jari.tiainen@ely-keskus.fi

Ramboll Finland Oy, selvitystyön toteuttaja:
Olli Kolari, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy, 040 682 8672, olli.kolari@ramboll.fi