Navigation Menu

Rakennuslupa

 

RAKENTAMISEN LUPIEN HAKU 1.1.2021 ALKAEN LUPAPISTEEN KAUTTA
Sähköinen asiointipalvelu Lupapiste.fi
Ohjeita Lupapisteen käyttöön

 

Ohjeita rakennusluvan hakijalle

Rakennuslupa on haettava mm. rakennuksen rakentamiseen tai muuttamiseen MRL 125 § sekä toimenpidelupa MRL 126 §:n mukaisiin rakennelmien rakentamiseen.

MRL = Maankäyttö ja rakennuslaki

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

 1. 1 kpl rakennuslupahakemuskaavake täytettynä ja allekirjoitettuna sekä nimettynä ja hyväksyttynä pääsuunnittelija (MRL 119 ja 120 §)
 2. 1 kpl tontin tai tilan omistuspaperin oikeaksi todistettu jäljennös:
 • lainhuutopöytäkirjan ote
 • kauppakirja
 • perikunnan jäsenten ja osakkaiden suostumukset ja virkatodistus, josta käy ilmi perikunnan jäsenet.
 1. 2 kpl pääpiirustuksia Suomen rakentamismääräyskokoelman A1-A2 määräysten mukaisesti:
 • pääpiirustukset; pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset MK 1:50 tai 1:100
 • asemapiirustukset MK 1:500
 • leikkauspiirustus kostean tilan kohdalta

(Huom! Suunnitelmissa tulee ilmetä rakennuksen kokonaiskerrosala kerroksittain (myös mahd. laajennus) tilavuus ja huoneistoala

 1. 2 kpl rakennetapaselostuksia tai riittävät rakenne- ja poikkileikkauskuvat, vanhan ja lisärakennuksen liittymiskohdasta rakenneleikkauskuva
 2. 2 kpl jätevesien käsittelysuunnitelma viemäriverkoston ulkopuolella maaperäselvityksineen on liitettävä hakemukseen
 3. 1 kpl hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi täytettynä ja allekirjoitettuna samoin 1 kpl hakemus KVV vastaavaksi työnjohtajaksi vesi- ja viemärilaitteiden sisältävistä rakennuksista (MRL 122 §)
 4. 1 kpl väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus täytettynä ja allekirjoitettuna (RH-1 kaikista rakennuksista ja lisäksi asuinhuoneistoista RH-2, henkilötunnus merkittävä)
 5. 2 kpl karttakopioita, tai ote alueen kaavasta (saa mittaustoimistosta )
 6. 1 kpl mahdollinen poikkeuslupapäätös tai suunnittelutarveratkaisupäätös lainvoimaisuustodistuksineen
 7. 2 kpl LVI ja muut erityissuunnitelmat (erityissuunnitelmat on toimitettava kahden kuukauden sisällä lupapäätöksestä, mutta kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen rakennustyön aloittamista)
 8. 1 kpl 1 kpl hakemus kiinteistön liittymisestä vesi- ja viemärilaitokseen kaava-alueella (vesilaitoksen lomake)
 9. Kiinteistön tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen
 10. Selvitys naapurin kuulemisesta rakennus-/ toimenpidelupahakemuksen johdosta (MRL 133 §)
 11. Energiaselvitykset kahtena (2) sarjana
  - lämpöhäviöiden tasauslaskelma
  - energiankulutuslaskelma
  - rakennuksen energiatodistus
  - lämmitystehon ja jäähdytystehon laskelmat
   

Hakemuksen liitteineen tulee olla täydelliset. Mikäli ym. asioista on kysyttävää tai jokin asia askarruttaa, kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä rakennusvalvontaan ennen lupahakemuksen käsittelyyn jättämistä.

Lupien käsittely nopeutuu ja helpottuu kaikkien osalta, mikäli hakemus jätetään täydellisenä.

Rakennuslupa-aika on 5 vuotta, mutta rakennustyö tulee aloittaa 3 vuoden sisällä luvan myöntämisestä.

Rakennuslupahakemus tulee jättää tai postittaa osoitteeseen

Outokummun kaupunki
rakennustarkastaja
Hovilankatu 2
83500 OUTOKUMPU