Yhteistyön perusajatus on se, että yhdessä olemme enemmän - Projektipäällikkö Lahja-Elina Vatanen - Blogkirjoitus 9.9.2022

Yhteistyön perusajatus on se, että yhdessä olemme enemmän

 

”En tiedä, mikä on kohtalonne, mutta sen tiedän, että ne teistä tulevat todella onnelliseksi, jotka etsitte ja löydätte tavan palvella muita.”

Mahatma Gandhi

 

Yhteistyön perusajatus on se, että yhdessä olemme enemmän

Lähellä ihmisten arkea toimivilla yhdistyksillä, järjestöillä ja seuroilla eli ns. kolmannella sektorilla on merkittävä rooli asukkaiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen rinnalla. Sote-järjestämislaki velvoittaakin kunnat tekemään yhteistyötä järjestöjen kanssa sekä edistämään järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä vaikuttamismahdollisuuksia. Järjestämislain mukaan hyvinvointialueen on myös edistettävä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujensa yhteensovittamista järjestöjen palvelujen kanssa.

Mitä kaikkea järjestötoiminta sitten tarjoaa?

Järjestötoiminnassa ihmisillä on mainio mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan ja erilaisiin harrastuksiin. Järjestötoiminta on myös tärkeä tiedonvälittäjä ja antaa yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia myös niille kuntalaisille, joiden ääni ei muutoin tule helposti kuuluviin. Järjestöjen keskinäinen sekä kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö ja uudet kumppanuudet ovat olennaisia seikkoja myös väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamisessa. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon, että yhdistysten vireän ja moninaisen toiminnan sanotaan olevan sidoksissa kunnan elinvoimaan ja imagoon.

Kolmannen sektorin toimijat lisäävät iäkkäiden osallisuutta

Osallisuudella tarkoitetaan kuulumista sellaiseen kokonaisuuteen, jossa pystyy liittymään erilaisiin hyvinvoinnin lähteisiin ja elämän merkityksellisyyttä lisääviin vuorovaikutussuhteisiin. Osallisuus on vaikuttamista oman elämänsä kulkuun, mahdollisuuksiin, toimintoihin, palveluihin ja joihinkin yhteisiin asioihin. Osallisuuden vastakohta on osattomuus. Se tarkoittaa yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta tai pahimmillaan yhteisöstä syrjäytymistä ja osallistumismahdollisuuksien puuttumista. Iäkkäillä yksinäisyyttä aiheuttaa sosiaalisten verkostojen kaventuminen. Usein taustalla on fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen tai läheisten ihmisten puuttuminen.

Hyvinvointiosuuskunta välimuotoisen asumisen toimijana -hankkeen tavoite on luoda Outokummun kaupungin ikääntyvän väestönosan tarpeisiin välimuotoisen asumisen toiminnallinen organisaatio, joka yhdistää vapaaehtoisen kansalaistoiminnan eli kolmannen sektorin toiminnan julkisiin ja yksityisiin palveluihin tarjoamalla hallinnon sektorit ja palvelutuotannon rajapinnat ylittävän, yhteisöllisen alustan.

Outokummun kolmannen sektorin toiminta on Pohjois-Karjalassa omaa luokkaansa väestömäärään nähden. Olemme saaneet huomata tämän myös käytännössä. Yhteinen järjestöjen, yhdistysten ja muun kolmannen sektorin ynnä kaupunkilaisten keskustelutilaisuus kokosi koolle kiitettävästi eri tahojen edustajia. Asiaan liittyvää keskustelua virisi varsin vilkkaasti. Erityisesti sydäntä lämmitti se monilukuinen joukko, joka ilmoitti halukkuutensa toimijaryhmään, jonka tehtävänä on osaltaan viedä hanketta eteenpäin. Tuli vahva tunne siitä, että hanke on enemmän kuin merkittävä – ja että yhdessä olemme todellakin enemmän!

 

Lahja-Elina Vatanen

Projektipäällikkö, Hyvinvointiosuuskunta välimuotoisen asumisen toimijana -hanke

 Projektipäällikkö Lahja-Elina Vatanen.