Outokummun kaupunkiAjankohtaistaKeskikesän kynnyksellä – katseet hiukan jo tulevassa!
Outokummun kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki.

Keskikesän kynnyksellä – katseet hiukan jo tulevassa!

Tämä­kin vuo­si on vilah­ta­nut jo puo­leen väliin ja Suo­mi siir­tyy loma-ajan tun­nel­miin. Jos sitä ei muus­ta huo­maa, niin aina­kin sii­tä, että säh­kö­pos­ti­tul­va on mer­kit­tä­väs­ti vähen­ty­nyt ja omiin lähet­tä­miin säh­kö­pos­tei­hin tulee loma-ajan pois­sao­lo­vas­taus.

Kesä­kuun puo­les­sa välin kau­pun­gin­val­tuus­to piti kevät­kau­den vii­mei­sen kokouk­sen­sa, jos­sa vah­vis­tet­tiin mm. tilin­pää­tös vuo­del­ta 2023 ja hyväk­syt­tiin toi­min­nan ja talou­den kehit­tä­mis­oh­jel­ma aina vuo­teen 2030 saak­ka. Se on aina muka­vaa luet­ta­vaa, kun tilin­pää­tös on yli­jää­mäi­nen. Se luo tur­val­lis­ta poh­jaa tule­vai­suu­del­le, vaik­ka lähi­vuo­det ovat­kin haas­teel­li­sia kun­ta­ta­lou­den näkö­kul­mas­ta. Täs­sä mie­les­sä val­tuus­to teki vii­sai­ta pää­tök­siä hyväk­syes­sään kehit­tä­mis­oh­jel­man ja sen sisäl­tä­mät raken­teel­li­set muu­tok­set mm. kau­pun­gin hal­lin­nos­sa ja luot­ta­muse­li­mis­sä. Samoin lin­jat­tiin toi­min­nan raa­mit tule­vai­suu­teen, mikä­li tämän­het­ki­set ennus­teet eri­lai­sis­ta toi­min­taym­pä­ris­tön muu­tos­te­ki­jöis­tä toteu­tu­vat.

Mat­kai­lun fasi­li­teet­tien saral­la teh­tiin kulu­val­le kesäl­le muu­tok­sia, kun Sär­ki­se­län lei­rin­tä­alu­een mökit siir­ret­tiin Kol­mi­kan­taan. Mök­kien siir­to, kara­vaa­na­ri­paik­ko­jen raken­ta­mi­nen ja kaik­ki muut lei­rin­tä­alu­een raken­ta­mi­seen liit­ty­vät teh­tä­vät ovat vaa­ti­neen pal­jon työ­tä eikä pidä odot­taa, että Kol­mi­kan­ta on tänä kesä­nä täy­des­sä iskus­sa vas­taa­not­ta­maan mat­kai­li­joi­ta. Lei­rin­tä­alue ava­taan hei­nä­kuun alus­sa ja toi­vom­me palau­tet­ta asiois­ta, mihin vie­lä tar­vi­taan muu­tos­ta tai paran­nus­ta, niin että lei­rin­tä­alue jat­kos­sa pal­ve­lee mat­kai­li­joi­ta par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la.

Kau­pun­gin väki lomai­lee hei­nä­kuus­sa, kun toi­mis­tot on sul­jet­tu.

Elo­kuus­sa, kun palaam­me töi­hin, käyn­nis­te­tään vuo­den 2025 talous­ar­vion val­mis­te­lu, jat­ke­taan TE-uudis­tuk­sen val­mis­te­lua, joka on ete­ne­mäs­sä aika­tau­lun mukai­ses­ti. Pal­ve­lu­tuo­tan­non osal­ta suun­ni­tel­tu uudis­tus vai­kut­tai­si toi­mi­val­ta Outo­kum­mun osal­ta, huo­li on kui­ten­kin rahoi­tuk­sen riit­tä­vyy­des­tä. Lisäk­si iso asia kun­tien kan­nal­ta on tule­va val­tio­no­suusuu­dis­tus, joka lop­pu­tu­le­ma­na ei ole mikään var­si­nai­nen uudis­tus, par­si­taan vaan nykyis­tä jär­jes­tel­mää. Jär­jes­tel­lään rahoi­tuk­sen perus­tee­na ole­via lego-pali­koi­ta uudel­leen. ”Uudis­tuk­sen” pitäi­si tul­la voi­maan vuo­den 2026 alus­ta, joten aika­tau­lu on var­sin tiuk­ka. Mie­les­tä­ni paras vaih­toeh­to oli­si ollut aloit­taa uudis­tus puh­taal­ta pöy­däl­tä. Oli­si käy­ty läpi kun­tien nykyi­nen pal­ve­lu­tuo­tan­to, ja val­tio­no­suus tuli­si nykyis­ten teh­tä­vien mukaan, eikä niin, että val­tio­no­suus­las­kel­mis­sa on muka­na esim. sote­hän­nät, joil­la ei ole enää mitään teke­mis­tä kun­tien nykyi­sen pal­ve­lu­tuo­tan­non kan­nal­ta.

Outo­kum­mun kesä käyn­nis­tyi vauh­dik­kaas­ti Oku­fest-tapah­tu­mal­la, joka jäl­leen ker­ran onnis­tui lois­ta­vas­ti ja on hyvin­kin saa­nut paik­kan­sa kesän aloi­tuk­sen fes­ti­vaa­li­na. Pal­jon muu­ta­kin Outo­kum­mus­sa tapah­tuu: on mie­len­kiin­toi­sia näyt­te­lyi­tä, perin­teek­si muo­dos­tu­neet kivi‑, koru- ja käden­tai­to­mes­sut, Outo­kum­mun van­hat talot ‑tapah­tu­ma hei­nä­kuun lopul­la — muu­ta­mia mai­ni­tak­se­ni ja lisäk­si pal­jon muu­ta myös pie­neen tai isom­paan­kin kult­tuu­rin­näl­kään. Jo syk­syn kyn­nyk­sel­le­kin on suun­ni­tel­tu tapah­tu­ma Elo­häs­säk­kä Sär­ki­se­län uima­ran­nal­le. Kurk­kaa tapah­tu­mia kau­pun­gin uudis­te­tuil­ta net­ti­si­vuil­ta.

Kesäl­lä kui­ten­kin – aina­kin pyri­tään – heit­tä­mään vapaal­le ja naut­ti­maan kai­kis­ta niin oman kau­pun­gin kuin mui­den­kin jär­jes­tä­mis­tä tapah­tu­mis­ta. Tai vain ollaan ja levä­tään ja hei­te­tään ne työ­ai­vot vähäk­si aikaa narik­kaan. Muka­vaa ja ren­tout­ta­vaa kesää!

Päi­vi Lin­tu­mä­ki
kau­pun­gin­joh­ta­ja

Lisää ajankohtaisia uutisia