Outokummun kaupunkiAsuminen ja ympäristöKiinteistöpalvelut
Kummun koulun ilmakuva.

Kiinteistöpalvelut

Rakennusten ja kiinteistöjen isännöinti, huolto, kunnossapito ja siivouspalvelu

Toi­mi­ti­la­pal­ve­lut hoi­taa kau­pun­gin omis­ta­mien kiin­teis­tö­jen ja raken­nus­ten riit­tä­vän kun­nos­sa­pi­don, kiin­teis­tön­hoi­don ja sii­vouk­sen. Näin var­mis­te­taan, että tilat ovat käyt­tö­kel­poi­sia, ter­veel­li­siä ja tur­val­li­sia.