Syksyinen puistoalue, taustalla kaupungintalo.

Ympäristö

Ympäristöterveys

Ympä­ris­tö­ter­veys pal­ve­lee kun­ta­lai­sia ja toi­min­nan­har­joit­ta­jia elin­tar­vi­ke­val­von­nan, ter­vey­den­suo­je­lun sekä eläin­lää­kin­tä­huol­lon  neu­von­ta- ja ilmoi­tus­asiois­sa Siun soten alu­eel­la.

Ympäristönsuojelu

Kun­nan ympä­ris­tön­suo­je­lun teh­tä­vä­nä on ympä­ris­tön­suo­je­lun val­vo­mi­nen ja edis­tä­mi­nen.

Jos haet kun­nan ympä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­sel­ta ympä­ris­tö- tai maa-aines­lu­paa ja hank­kee­see­si kyt­key­tyy myös mui­ta lupia, voit pyy­tää luvan käsit­te­li­jäl­tä lupa­me­net­te­ly­jen yhteen­so­vit­ta­mis­ta.

Ympäristönsuojelu

Käyn­tio­soi­te:
Hovi­lan­ka­tu 2, 2. krs
83500 Outo­kum­pu
Päi­vys­ty­sai­ka Outo­kum­mus­sa
kes­ki­viik­koi­sin klo 9.30–12

Käyn­tio­soi­te:
Väli­tie 2
83700 Pol­vi­jär­vi
Päi­vys­ty­sai­ka Pol­vi­jär­vel­lä
tiis­tai­sin klo 9–12

Tapaa­mi­set voi­daan tar­vit­taes­sa sopia myös muul­le ajan­koh­dal­le.