Kuvakollaasi, jossa on liikunta, ruoan laitto ja opiskelu.

Kansalaisopisto

Joen­suun seu­dun kan­sa­lais­opis­to on vii­den kun­nan alu­eel­la toi­mi­va vapaan sivis­tys­työn oppi­lai­tos, joka jär­jes­tää eli­ni­käi­sen oppi­mi­sen peri­aat­teen poh­jal­ta yhteis­kun­nan eheyt­tä, tasa-arvoa ja aktii­vis­ta kan­sa­lai­suut­ta tuke­vaa kou­lu­tus­ta ja har­ras­tuk­sia.

Opis­ton yllä­pi­tä­jä­kun­ta­na toi­mii Joen­suu ja sopi­mus­kun­nat ovat Outo­kum­pu, Pol­vi­jär­vi, Kon­tio­lah­ti ja Lipe­ri.   

Ope­tuk­sem­me jär­jes­te­tään eri­mit­tai­sil­la kurs­seil­la ryh­mis­sä sekä yksi­lö­ope­tuk­sen­sa, niin lähi‑, etä‑, hybridi‑, kuin verk­ko-ope­tuk­se­na. Ope­tus toteu­te­taan moni­puo­li­sin peda­go­gi­sin mene­tel­min hyö­dyn­täen osal­lis­tu­jien aikai­sem­paa osaa­mis­ta sekä yhdes­sä oppi­mi­sen tuo­maa imua.