Kuvituskuva Digiväylän kartasta.

Digiväylä

Digi­väy­län tavoit­tee­na on paran­taa mah­dol­li­sim­man monen outo­kum­pu­lai­sen yri­tyk­sen ja yhtei­sön näky­vyyt­tä ja löy­det­tä­vyyt­tä.

Outokummun oma karttapalvelu

Digi­väy­läl­tä löy­dät Outo­kum­mun koh­teet, yri­tyk­set ja pal­ve­lut kar­tal­la. Kart­ta­pal­ve­lus­sa näkyy sijain­nin lisäk­si myös tuo­te­kort­ti, jos­sa näky­vät yri­tyk­sen tar­joa­mat palvelut/tuotteet, yri­tyk­sen logo sekä yhteys­tie­dot.

Perus­tie­dot tuo­te­kor­til­la ja näky­vyys kart­ta­pal­ve­lus­sa ovat outo­kum­pu­lai­sil­le yrit­tä­jil­le mak­sut­to­mia. Tuo­te­kor­tin ja ensim­mäi­seen info­näy­tön mai­nok­sen tekoon yrit­tä­jä voi hakea kau­pun­gin tar­joa­maa 100 euron pal­ve­luse­te­liä. Pal­ve­luse­te­lin tar­jo­aa Outo­kum­mun kau­pun­ki, Outo­kum­mun seu­dun teol­li­suus­ky­lä ja Outo­kum­mun Osuus­pank­ki.

Digiväylän infonäytöt

Digi­väy­län var­rel­la on info­näyt­tö­jä, joil­le yri­tyk­set, yhtei­söt ja jär­jes­töt voi­vat lait­taa mai­nos-ja info­ma­te­ri­aa­lia.

Sisä­ti­lois­sa ole­vat näy­töt:

  • Kir­jas­ton aula ( huom. näy­töl­lä tuo­te- ja puo­lue­mai­non­ta on kiel­let­tyä.)
  • Uima­hal­li
  • Van­han Kai­vok­sen Mal­mi­ta­lo

Ulko­na ole­vat näy­töt:

  • Ruplan ton­tin lai­ta
  • Hotel­li­ra­vin­to­la Kum­mun sei­nus­ta
  • Van­han Kai­vok­sen kai­vos­tun­ne­lin edus­ta (Kum­mun­ka­dun var­rel­la)

Mikä­li olet kiin­nos­tu­nut näky­vyy­des­tä digi­näy­töil­lä, niin otat­han yhteyt­tä:

Digiväylä AR eli lisätty todellisuus

Digi­väy­län AR on mobii­li­so­vel­lus, jol­la voit esi­mer­kik­si tut­kia ja kat­soa Suo­men eri kivi­la­je­ja ja nii­den sijain­te­ja Suo­men kar­tal­la, sekä Kum­mun­ka­dun geo­lo­gi­sel­la aika­ja­nal­la his­to­rial­li­seen syn­ty­ai­kaan­sa poh­jau­tuen. Digi­väy­lä AR sovel­luk­sel­la voit myös kat­soa nos­tal­gi­sia van­ho­ja kuvia Ruplan ton­tin kat­se­lu­pis­teel­lä, uusi­tun lii­ken­neym­py­rän lähei­syy­des­sä. Lou­hin­taa esit­te­le­viä Digi­väy­lä AR-pis­tei­tä löy­tyy Van­han Kai­vok­sen alu­eel­ta. Digi­väy­lä AR sovel­lus on ladat­ta­vis­sa sovel­lus­kau­pois­ta.