Outokummun kaupunkiKaupunki ja hallintoTietosuoja ja tiedonhallinta
Kuvitusbanneri, jossa oransseja mosaiikkikuvia.

Tietosuoja ja tiedonhallinta

Saavutettavuus

Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­tees­sam­me kuva­taan verk­ko­si­vu­jem­me saa­vu­tet­ta­vuu­den tila ja mah­dol­li­set poik­kea­mat saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­sis­ta. Lisäk­si selos­tees­sa ker­ro­taan, miten voit antaa saa­vu­tet­ta­vuus­pa­lau­tet­ta.

Tietosuoja

Tie­to­suo­ja­se­los­te on asia­kir­ja, jol­la infor­moim­me rekis­te­röi­ty­jä hei­dän hen­ki­lö­tie­to­jen­sa kerää­mi­ses­tä ja käsit­te­lys­tä sekä hei­dän oikeuk­sis­taan. Tur­vaam­me mah­dol­li­sim­man huo­lel­li­ses­ti jokai­sen oikeuk­sien toteu­tu­mi­sen hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­sä. Hen­ki­lö­tie­to­ja kerä­tään, käsi­tel­lään, tal­len­ne­taan ja luo­vu­te­taan eteen­päin vain sil­loin, kuin se on vält­tä­mä­tön­tä kun­tien laki­sää­teis­ten teh­tä­vien hoi­ta­mi­sek­si.