Henkilö kirjoittaa seinällä oleville muistilapuille.

Hankkeet

Kalattomantien kevyenliikenteen ja ajoväylän rakennuttamisen esiselvitys- ja suunnitelmahanke (A80987)

Han­keen tavoit­tee­na on paran­taa käve­lyn ja pyö­räi­lyn tur­val­li­suut­ta kau­pun­gi­no­sien välil­lä uuden kevyen­lii­ken­teen­väy­län ja sil­lan myö­tä. Lisäk­si tavoit­tee­na on lisä­tä Kalat­to­man­tiel­lä kävellen/pyöräillen liik­ku­vien osuut­ta 20 %:lla. Pääs­tö­jen vähen­ty­mi­sek­si on las­ket­tu 57,2 tn vuo­teen 2030 men­nes­sä. Käve­lyl­lä ja pyö­räi­lyl­lä voi­daan vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti ter­vey­teen ja lisä­tä yleis­tä hyvin­voin­tia.

Hank­kees­sa suun­ni­tel­laan kevyen­lii­ken­teen­väy­län ja sil­lan raken­ta­mis­ta ja teh­dään inves­toin­ti­han­ket­ta ja raken­ta­mis­ta var­ten tar­vit­ta­vat seu­raa­vat sel­vi­tyk­set: maa­pe­rä­tut­ki­muk­set, pilaan­tu­nei­den maa-aluei­den tut­ki­muk­set, kevyen­lii­ken­teen väy­län raken­nus­han­ke­suun­ni­tel­ma ja ajo­neu­vo­sil­lan raken­ne- ja raken­nus­suun­ni­tel­ma. Inves­toin­ti­han­keen toteu­tus vuo­sien 2024/2025 aika­na, mikä­li suun­ni­tel­ma­hank­keen sel­vi­tyk­set ovat val­mis­tu­neet.

Hank­keen kes­to 1/2024–12/2024
Hank­keen koko­nais­bud­jet­ti 55 035 €
Hank­keel­le saa­tu tuki: 27 517 €

Kalattoman kevyen liikenteen ja ajoväylän rakennuttamisen esiselvitys- ja suunnitelmahanke juliste.