Päällystämätön hiekkatie kesällä.

Yksityistiet

Viran­omai­nen yksi­tyis­tie­asiois­sa on Maan­mit­taus­lai­tos. Tie­kun­nat voi­vat saa­da tukea yksi­tyis­tei­den perus­pa­ran­nuk­siin ja sil­ta­hank­kei­siin val­tiol­ta ELY-kes­kuk­sen yksi­tyis­tie­va­rois­ta tai Met­sä­kes­kuk­sen hal­lin­noi­mis­ta KEMERA ‑varois­ta. Val­tio­na­vus­tuk­sen enim­mäis­mää­riä on koro­tet­tu vuo­sil­le 2023–2025. Lue lisää tie­dot­tees­ta.

Kaupungin avustukset

Perus­pa­ran­nusa­vus­tuk­sia jae­taan teil­le, joil­le val­tio on myön­tä­nyt avus­tuk­sen tien perus­pa­ran­nuk­seen. Yksi­tyis­tei­den perus­kor­jauk­sis­sa kau­pun­gin avus­tuso­suus on 12 %. Hake­mus on vapaa muo­toi­nen. Hake­muk­sen liit­tee­nä on olta­va kor­jaus­suun­ni­tel­ma, kus­tan­nusar­vio ja pää­tös val­tion avus­tuk­ses­ta.

Kun­nos­sa­pi­toa­vus­tuk­sia kau­pun­ki jakaa vuo­sit­tain avus­tuseh­dot täyt­tä­vil­le yksi­tyis­teil­le.

Tie­a­vus­tuk­set jae­taan sel­lai­sil­le yksi­tyis­teil­le, joil­le on perus­tet­tu tie­kun­ta ja tie­kun­nan tie­dot ovat ajan tasal­la yksi­tyis­tie­re­kis­te­ris­sä sekä tie- ja katu­ver­kon tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä.

  • Tiel­lä tulee olla pysy­vää asu­tus­ta.
  • Vaki­tui­sek­si asun­nok­si kat­so­taan asun­to, jos­sa asu­kas on kir­joil­la.
  • Avus­tet­ta­val­la tiel­lä tulee olla vähin­tään 300 m pysy­vän asu­tuk­sen käyt­tä­mää tien­osaa.
  • Pie­nin mak­set­ta­va avus­tus on 50 euroa.

Hakeminen vuonna 2024

Kun­nos­sa­pi­to- ja perus­kor­jausa­vus­tus­ha­ke­muk­set vuo­del­le 2024 on jätet­tä­vä 28.3.2024 men­nes­sä, myö­häs­sä saa­pu­nei­ta hake­muk­sia ei käsi­tel­lä. Hake­muk­sen liit­teek­si tulee toi­mit­taa jäl­jen­nös edel­li­sen vuo­den tilin­pää­tök­ses­tä