Sidonnaisuudet

Kun­ta­lain (410/2015, 84 §) mukaan kun­nan­hal­li­tuk­sen ja maan­käyt­tö- ja raken­nus­lais­sa (132/1999) tar­koi­tet­tu­ja teh­tä­viä hoi­ta­van toi­mie­li­men jäsen­ten, val­tuus­ton ja lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jien ja vara­pu­heen­joh­ta­jien, kun­nan­joh­ta­jan, por­mes­ta­rin ja apu­lais­por­mes­ta­rin sekä kun­nan­hal­li­tuk­sen ja lau­ta­kun­nan esit­te­li­jän on teh­tä­vä sidon­nai­suusil­moi­tus joh­to­teh­tä­vis­tään sekä luot­ta­mus­toi­mis­taan elin­kei­no­toi­min­taa har­joit­ta­vis­sa yri­tyk­sis­sä ja muis­sa yhtei­söis­sä, mer­kit­tä­väs­tä varal­li­suu­des­taan sekä muis­ta­kin sidon­nai­suuk­sis­ta, joil­la voi olla mer­ki­tys­tä luot­ta­mus- ja vir­ka­teh­tä­vien hoi­ta­mi­ses­sa.

Ilmoi­tus on teh­tä­vä kah­den kuu­kau­den kulues­sa sii­tä, kun hen­ki­lö on teh­tä­vään­sä valit­tu. Hen­ki­lön on myös ilmoi­tet­ta­va vii­vy­tyk­set­tä sidon­nai­suuk­sis­sa tapah­tu­neet muu­tok­set.

Sidon­nai­suusil­moi­tus teh­dään tar­kas­tus­lau­ta­kun­nal­le, joka val­voo ilmoi­tus­vel­vol­li­suu­den nou­dat­ta­mis­ta ja saat­taa ilmoi­tuk­set val­tuus­ton tie­dok­si. Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta voi tar­vit­taes­sa kehot­taa ilmoi­tus­vel­vol­lis­ta teke­mään uuden ilmoi­tuk­sen tai täy­den­tä­mään jo teh­tyä ilmoi­tus­ta.

Kun­nan on pidet­tä­vä sidon­nai­suuk­sis­ta rekis­te­riä ylei­ses­sä tie­to­ver­kos­sa, jol­lei salas­sa­pi­toa kos­ke­vis­ta sään­nök­sis­tä muu­ta joh­du. Ilmoi­tus­vel­vol­li­suu­den pii­riin kuu­lu­van luot­ta­mus­toi­men tai teh­tä­vän päät­tyes­sä hen­ki­löä kos­ke­vat tie­dot on pois­tet­ta­va rekis­te­ris­tä ja tie­to­ver­kos­ta.

Outo­kum­mun kau­pun­gin osal­ta em. ilmoi­tuk­set teh­dään alla ole­val­la lomak­keel­la
 

Sidon­nai­suusil­moi­tus ‑loma­ke

Ohje sidon­nai­suuk­sien ilmoit­ta­mi­seen

Kun­ta­lii­ton ohje Sidon­nai­suuk­sien ilmoit­ta­mi­nen kun­nas­sa

Sidon­nai­suus­re­kis­te­ri