Outokummun kaupunkiKaupunki ja hallintoHallinto ja päätöksentekoLautakunnat ja muut toimielimet
Vaaleanpunaisia omenapuunkukkia.

Lautakunnat ja muut toimielimet

Hyvinvointilautakunta

Outo­kum­mun hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nas­sa on yhdek­sän jäsen­tä ja hei­dän vara­jä­se­nen­sä.
Hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nan kokouk­set jär­jes­te­tään tar­vit­taes­sa kuu­kau­den toi­se­na tiis­tai­na klo 18:00 alkaen.


Kaupunkirakennelautakunta


Rakennus- ja ympäristöjaosto


Kaupunginhallituksen elinvoima- ja omistajaohjausjaosto

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa on elin­voi­ma- ja omis­ta­jaoh­jaus­jaos­to, jos­sa on kol­me jäsen­tä ja jokai­sel­la jäse­nel­lä on hen­ki­lö­koh­tai­nen vara­jä­sen. Jäsen­ten ja vara­jä­sen­ten on olta­va kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen var­si­nai­sia jäse­niä tai kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja tai vara­pu­heen­joh­ta­ja. Elin­voi­ma- ja omis­ta­jaoh­jaus­jaos­to vas­taa kau­pun­gin ja kau­pun­ki­kon­ser­nin sisäi­ses­tä val­von­nas­ta ja ris­kien­hal­lin­nas­ta.


Osallisuus- ja yhteisötoimikunta


Tarkastuslautakunta

Kun­ta­lain 121 §:n mukaan val­tuus­to aset­taa tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan hal­lin­non ja talou­den tar­kas­ta­mi­sen sekä arvioin­nin jär­jes­tä­mis­tä var­ten.


Keskusvaalilautakunta

Kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta huo­leh­tii kun­nal­lis­ten ja val­tiol­lis­ten vaa­lien toi­mit­ta­mi­ses­ta kun­nas­sa. Kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta on pää­tös­val­tai­nen vii­si­jä­se­ni­se­nä.


Seniorineuvosto

Senio­ri­neu­vos­to on kun­ta­lais­ten osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­väy­lä eri­tyi­ses­ti ikään­ty­nyt­tä väes­töä kos­ke­vis­sa asiois­sa.


Vammaisneuvosto

Vam­mais­neu­vos­to on kau­pun­ki­lais­ten osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­väy­lä eri­tyi­ses­ti eri tavoin vam­mai­sia kau­pun­ki­lai­sia kos­ke­vis­sa asiois­sa.


Nuorisovaltuusto