Kuva työpöydästä, jossa on rakennusvalvontaan liittyvää aineisto ja kypärä.

Rakennusvalvonta

Raken­nus­val­von­ta on viran­omais­toi­min­taa, joka päät­tää raken­ta­mi­sen lupa-asiois­ta sekä antaa yleis­tä ohjaus­ta ja neu­von­taa. Raken­nus­val­von­nan tavoit­tee­na on kes­tä­vä, tur­val­li­nen, ter­veel­li­nen, kau­nis ja viih­tyi­sä eli­nym­pä­ris­tö, johon käyt­tä­jä on tyy­ty­väi­nen.

Outo­kum­mun kau­pun­gis­sa nou­da­te­taan alla ole­van raken­nus­jär­jes­tyk­sen mää­räyk­siä.

Raken­nus­jär­jes­tyk­sen mää­räyk­set täy­den­tä­vät maan­käyt­tö- ja raken­nus­la­kia ja ‑ase­tus­ta sekä voi­mas­sa ole­via ase­ma­kaa­vo­ja ja oikeus­vai­kut­tei­sia yleis­kaa­vo­ja. Laki, ase­tus, oikeus­vai­kut­tei­nen yleis­kaa­va, ase­ma­kaa­va sekä Suo­men raken­ta­mis­mää­räys­ko­koel­man mää­räyk­set mene­vät raken­nus­jär­jes­tyk­sen edel­le. Raken­nus­jär­jes­tyk­ses­sä mää­ri­tel­lään myös toi­men­pi­tei­den luvan ja ilmoi­tuk­sen­va­rai­suus sekä haet­ta­van toi­men­pi­teen lupa­muo­to.
Raken­nus­jär­jes­tys
 

Viran­omais­teh­tä­vis­tä peri­tään kau­pun­gin hyväk­sy­män tak­san mukai­nen mak­su. Lupa­mak­su­jen las­ku­tus teh­dään lupa­pää­tök­sen jäl­keen.
Raken­nus­val­von­nan tak­sat 31.12.2021 saak­ka
Raken­nus­val­von­nan tak­sa 1.1.2022 alkaen
Mak­su mää­räy­tyy nii­den tak­so­jen mukaan, jot­ka ovat voi­mas­sa lupa­pää­tök­sen tai viran­omais­teh­tä­vän vireil­le­tu­lo­päi­vä­nä.

Vanhat lupa-asiakirjat

Voit tila­ta van­ho­ja lupa-asia­kir­jo­ja raken­nus­val­von­nan toi­mis­to­sih­tee­ril­tä. Tilaus­ta var­ten tar­vi­taan kiin­teis­tö­tun­nus, kiin­teis­tön osoi­te ja mitä raken­nus­ta pyyn­tö kos­kee sekä asia­kir­jo­jen toi­mi­tus­ta­pa. Toi­mi­tusai­ka noin viik­ko. Asia­kir­jois­ta ja haus­ta peri­tään tak­san mukai­nen mak­su.

Lupa­pää­tök­set ja sii­hen liit­ty­vät asia­kir­jat vuo­des­ta 2021 eteen­päin Lupa­pis­te Kau­pan kaut­ta.

Käyntiosoite:

Hovi­lan­ka­tu 2, 2.krs
83500 Outo­kum­pu

Pos­tio­soi­te:
PL 47, 83501 Outo­kum­pu

Rakennusvalvonta

Toi­mis­toai­ka ke klo 9.30–12.00

Mittaus- ja kaavoitus