Outokummun kaupunkiElinvoima ja työllisyysOutokummun Seudun Teollisuuskylä Oy
Etusivun banneri, jossa teollisuuskylän ilmakuva ja teollisuuden työntekijä.

Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy

Outo­kum­mun Seu­dun Teol­li­suus­ky­lä Oy on toi­mi­nut yli 40 vuot­ta yri­tys­toi­min­nan orga­ni­saat­to­ri­na, raken­ta­nut lähes 70 000 m² toi­mi­ti­laa ja kiin­teät suh­teet elin­kei­noe­lä­män kehit­tä­jiin ja rahoit­ta­jiin.

Meil­lä Outo­kum­mus­sa on noin 1000 teol­lis­ta työ­paik­kaa. Teol­lis­ten työ­paik­ko­jen suh­teel­li­sen suu­ri osuus kai­kis­ta Outo­kum­mun työ­pai­kois­ta tekee Outo­kum­mus­ta yhden Suo­men teol­lis­tu­neim­mis­ta kun­nis­ta. Yri­ty­sys­tä­väl­li­sel­lä seu­dul­la on kym­me­niä AAA-luot­to­luo­ki­tuk­sen menes­tys­yri­tyk­siä ja hyvää kes­ki­näis­tä spar­raus­ta, jos­sa yri­tyk­set ruok­ki­vat toi­nen toi­si­aan luon­te­val­la yhteis­työl­lä.

Yritysasiantuntija palveluksessasi!

Busi­ness Joen­suun yri­tys­asian­tun­ti­ja Juha Saas­ta­moi­nen aut­taa sekä aloit­ta­via että toi­mi­via outo­kum­pu­lai­sia yrit­tä­jiä ja yri­tyk­siä yri­tys­toi­min­nan eri osa-alueil­la, kuten esi­mer­kik­si:

  • yri­tyk­sen perus­ta­mi­nen
  • lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­mien, eri las­kel­mien ja hake­mus­ten teko
  • kehit­tä­mis­pal­ve­lut
  • omis­ta­jan­vaih­dos­pal­ve­lut
  • rahoi­tus ja inves­toin­nit
  • kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen
  • työ­voi­ma, hen­ki­lös­tö ja osaa­mi­nen.

Yri­tys­asian­tun­ti­jan tapaa­mi­nen onnis­tuu par­hai­ten, kun sovit ajan etu­kä­teen:
puh. 050 382 5503
[email protected]

Käyntiosoite

Kuver­nöö­rin­ka­tu 1
83500 Outo­kum­pu 


Tuoreimmat elinvoimauutiset Outokummusta