Ilmakuva liikenneympyrästä, jossa näkyy valoja.

Turvallisuus

Suo­mes­sa hätä­nu­me­ro on 112.

 • Nume­ros­ta 112 saa avun kii­reel­li­siin hätä­ti­lan­tei­siin, jois­sa ter­veys tai hen­ki on uhat­tu­na.
 • Samas­ta nume­ros­ta saa häly­tet­tyä niin ambu­lans­sin, paloau­ton kuin polii­sin­kin hätä­ti­lan­tee­seen pai­kal­le.
 • Hätä­kes­kus arvioi mil­lais­ta apua tilan­tees­sa tar­vi­taan.
 • Odo­ta sul­ke­mat­ta puhe­lua.

Väestöhälyttimet

Suo­mes­sa viran­omai­set varoit­ta­vat väes­töä uhkaa­vas­ta, välit­tö­mäs­tä vaa­ras­ta väes­tö­hä­ly­tin­ten kaut­ta soi­tet­ta­val­la ylei­sel­lä vaa­ra­mer­kil­lä ja vaa­ra­tie­dot­teel­la. Väes­tö­hä­ly­tin­jär­jes­tel­män toi­mi­vuut­ta tes­ta­taan jokai­sen kuu­kau­den ensim­mäi­se­nä maa­nan­tai­na klo 12.00 soit­ta­mal­la kokei­lu­merk­ki, eli yhtä­mit­tai­nen tasai­nen hälyt­ti­men ääni, joka kes­tää 7 sekun­tia.

Tosi­ti­lan­tees­sa soi­tet­ta­va vaa­ra­merk­ki on minuu­tin pitui­nen nouse­va ääni­merk­ki (7 sekun­tia) ja las­ke­va ääni­merk­ki (7 sekun­tia) tai kuu­lut­ta­mal­la annet­ta­va varoi­tus. Vaa­ra ohi ‑merk­ki on minuu­tin mit­tai­nen tasai­nen ääni­merk­ki. Se ilmoit­taa, että uhka tai vaa­ra on ohi.

Jos kuu­let ylei­sen vaa­ra­mer­kin

 • Sisä­ti­lois­sa sul­je ovet, ikku­nat, tuu­le­tusau­kot ja pysäy­tä ilman­vaih­to. Seu­raa viran­omais­tie­dot­tei­ta.
 • Jos olet ulko­na, siir­ry sisä­ti­loi­hin suo­jaan.

Ylei­seen vaa­ra­merk­kiin liit­tyy aina vaa­ra­tie­do­te, joka lue­taan kai­kil­la radio­ka­na­vil­la ja tar­vit­taes­sa näy­te­tään myös tele­vi­sios­sa ruu­dun ylä­reu­nas­sa juok­se­va­na teks­ti­nä. Vaa­ra­tie­do­te lähe­te­tään myös 112 Suo­mi-sovel­luk­seen.

Outokummun pelastusasema

Poh­jois-Kar­ja­lan pelas­tus­lai­tos tur­vaa arkea­si sisäi­sen tur­val­li­suu­den viran­omai­se­na Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Pal­ve­lu­ja ovat ensi­hoi­to, pelas­tus­toi­min­ta, palo­tar­kas­tuk­set, kemi­kaa­li­val­von­ta, tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­set, val­mius­suun­nit­te­lu ja varau­tu­mi­nen.

Outo­kum­mun paloa­se­ma tuot­taa seu­raa­vat pal­ve­lut:

 • palo­tar­kas­tus
 • tur­val­li­suus­kou­lu­tus
 • pelas­tus­toi­min­ta
 • öljy­va­hin­ko­jen tor­jun­ta
 • ensi­hoi­to ja ensi­vas­te

Käyn­tio­soi­te: Työ­mie­hen­ka­tu 14
Aukio­loa­jat: Maa­nan­tai-Per­jan­tai 8.00–16.00

Luvat ja ilmoitukset