Kaksi henkilöä katsoo läppäriä.

Meille töihin

Outo­kum­pu on aina tun­net­tu teki­jöis­tään. Mitä hel­pom­pi toi­meen on tart­tua, sitä enem­män saa­daan aikaan – ja sitä suu­rem­mak­si Outo­kum­mun hen­ki ja mai­ne kas­vaa.

Avoimet työpaikat Kuntarekryssä

Outo­kum­mun kau­pun­gin kaik­ki avoi­met työ­pai­kat jul­kais­taan Kun­ta­rek­rys­sä, Työ­mark­ki­na­to­ril­la ja näet ne myös täl­lä sivul­la.

Lin­kis­tä pää­set työ­pai­kan tar­kem­paan esit­te­lyyn ja täyt­tä­mään hake­muk­sen. Työ­pai­kan hake­mi­nen tapah­tuu Kun­ta­rek­ry-pal­ve­lus­sa, jos­sa voit myös päi­vit­tää oman hake­muk­se­si tie­to­ja.

  • Hei Sinä var­hais­kas­va­tuk­sen eri­tyi­so­pet­ta­ja! Tule teke­mään mer­ki­tyk­sel­lis­tä työ­tä sydä­mel­li­seen työyhteisöön.Hei Sinä var­hais­kas­va­tuk­sen erityisopettaja!Tule teke­mään mer­ki­tyk­sel­lis­tä työ­tä sydä­mel­li­seen työyhteisöön.Kaipaatko vaih­te­lua työ­hö­si tai onko kii­ka­ris­sa aivan ensim­mäi­nen työ­paik­ka­si? Haluat­ko tul­la osak­si ilois­ta, inno­kas­ta ja kehit­tä­mis­ha­luis­ta var­hais­kas­va­tuk­sen tii­miäm­me? Tule luku­vuo­dek­si 2024–2025 (opi­to 2025–2026) kier­tä­väk­si eri­tyi­so­pet­ta­jak­si Outo­kum­puun, Poh­jois-Kar­ja­laan. Tar­joam­me sinul­le lem­peän työyh­tei­sön tuen, suju­vat […]
  • Outo­kum­mun kau­pun­ki hakee sijai­sia perus­o­pe­tuk­seen Kum­mun kou­lul­le. Sijai­suuk­sien pituu­det vaih­te­le­vat päi­väs­tä usei­siin kuu­kausiin. Sijai­sia tar­vi­taan luo­kan­ope­tuk­seen, aineen­ope­tuk­seen, eri­tyi­so­pe­tuk­seen sekä oppi­lai­den ohjaamiseen.Opettajan sijai­sel­ta edel­ly­te­tään ope­tus­toi­men hen­ki­lös­tön kel­poi­suus­a­se­tuk­sen 986/1998 mukais­ta kel­poi­suut­ta. Sijais­re­kis­te­riin voi­vat hakea myös opet­ta­jak­si opis­ke­le­vat tai opet­ta­jak­si aikovat.Koulunkäynninohjaajan sijai­sel­ta edel­ly­te­tään ko. ammat­ti­tut­kin­toa, teh­tä­vään sovel­tu­vaa amma­til­lis­ta perus­tut­kin­toa tai sovel­tu­vaa aiem­paa kou­luas­teis­ta […]

Henkilöstöedut

Kau­pun­gin työn­te­ki­jä­nä voit hyö­dyn­tää hen­ki­lös­tö­etu­ja, kuten Epas­sia, kausi­kort­tia uima­hal­lil­le tai kun­to­sa­lil­le sekä kalas­tus­lu­pia. Hen­ki­lös­tö­etu­ja päi­vi­te­tään aktii­vi­ses­ti. Vii­mei­sim­pä­nä lisäyk­se­nä kau­pun­gin hen­ki­lös­tö voi hyö­dyn­tää uut­ta pol­ku­pyö­räe­tua!