Outokummun kaupunkiKasvatus ja koulutusOutokummun lukio
Outokummun lukion sisäänkäynti.

Outokummun lukio

Outokummun lukiossa voit opiskella uniikissa kaivosmiljöössä

Outo­kum­mun lukios­ta on val­mis­tut­tu yli­op­pi­laak­si jo vuo­des­ta 1955 alkaen. Lukiom­me on vah­va yleis­lu­kio, jos­sa voit pai­not­taa opin­to­ja­si mate­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­siin ainei­siin. Voi myös opis­kel­la vie­rai­na kie­li­nä B3-tasoi­ses­ti espan­jaa, rans­kaa, sak­saa sekä venä­jää. Juu­an ja Polv­jär­ven lukioi­den kans­sa teh­tä­vään yhteis­työ­hön kuu­lu­vat mm. kiin­nos­ta­vat temaat­ti­set opin­not, jois­sa astu­taan rei­lus­ti oppiai­ne­ra­jo­jen yli. Näi­tä temaat­ti­sia opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia ovat mm. “Seik­kai­lu pään sisäl­lä”, jos­sa tar­kas­tel­laan ihmi­sen aivo­jen toi­min­taa psy­ko­lo­gian, bio­lo­gian ja kemian näkö­kul­mis­ta. Jär­jes­täm­me yhteis­työs­sä myös kaik­kien ainei­den abi­kurs­sit, jois­sa vah­vis­te­taan tie­to­ja ja tai­to­ja yli­op­pi­las­ko­kei­ta var­ten.

Yhdistelmätutkinnon suorittaminen Outokummun lukiossa

Yhdis­tel­mä­tut­kin­to on ns. kol­mois­tut­kin­to, jos­sa suo­ri­te­taan lukion oppi­mää­rä, vaa­di­tut yli­op­pi­las­ko­keet sekä amma­til­li­nen perus­tut­kin­to. Opin­not toteu­te­taan yhdes­sä ammat­tio­pis­to Rive­rian kans­sa.

Kansainvälistä yhteistyötä

Outo­kum­mun lukiol­la on sak­sa­lai­nen yhteis­työ­kou­lu Schö­nin­ge­nis­sä ja sin­ne toteu­te­taan sään­nöl­li­siä opis­ke­li­ja­vie­rai­lu­ja. Tie­de­lei­ri­kou­lu Cer­nin ydin­tut­ki­mus­kes­kuk­ses­sa Sveit­sis­sä toteu­te­taan parin vuo­den välein yhdes­sä poh­jois­kar­ja­lais­ten pien­ten lukioi­den kans­sa. Lukio-opin­to­jen aika­na voi myös läh­teä joko kesä- tai lei­ri­vaih­to-oppi­laak­si tai viet­tää koko­nai­sen luku­vuo­den vaih­to-oppi­laa­na. Kou­lu ohjaa ja tukee vaih­to­pro­ses­sis­sa.

Outokummun lukio

Kai­vos­mie­hen­pol­ku 5
83500 Outo­kum­pu
Ajo-ohjeen löy­dät täs­tä

Outo­kum­mun lukion opin­to­toi­mis­to avoin­na:

  • kou­lun työ­vuo­den aika­na ma–pe klo 8–15
  • kou­lun kesä­lo­man aika­na klo 9–15 juhan­nuk­seen saak­ka
  • Puhe­li­mit­se kou­lusih­tee­rin kou­luai­ka­na puh. 044 755 9270