Outokummun kaupunkiAsuminen ja ympäristöMittaus ja kaavoitus

Mittaus ja kaavoitus

Kaavoitus

Kaa­voi­tuk­sen tavoit­tee­na on jär­jes­tää aluei­den käyt­tö ja raken­ta­mi­nen niin, että sii­nä luo­daan edel­ly­tyk­set hyväl­le eli­nym­pä­ris­töl­le sekä edis­te­tään eko­lo­gi­ses­ti, talou­del­li­ses­ti, sosi­aa­li­ses­ti ja kult­tuu­ri­ses­ti kes­tä­vää kehi­tys­tä.

Mittaus

Outo­kum­mun kau­pun­ki vas­taa pää­sään­töi­ses­ti ase­ma­kaa­va-alu­eel­la tapah­tu­vis­ta kiin­teis­tö­toi­mi­tuk­sis­ta sekä tont­ti­ja­ko­jen laa­din­nas­ta.

Kiin­teis­töin­si­nöö­rin teh­tä­vien hoi­to tont­ti­ja­ko­jen laa­ti­mi­sen ja poh­ja­kar­tan hyväk­sy­mi­sen osal­ta oste­taan Joen­suun kau­pun­gil­ta.

Val­tio hoi­taa kiiin­teis­tö­muo­dos­tuk­seen kuu­lu­vat kiin­teis­tö­re­kis­te­rin yllä­pi­don ja asia­kas­neu­von­nan. Mit­taus­toi­mis­to huo­leh­tii maas­to­työt.

Maapolitiikka

Maa­po­li­tii­kan alaan kuu­lu­vat kau­pun­gin maan­han­kin­ta ja kaa­vo­jen toteut­ta­mi­seen liit­ty­vät toi­met. Toi­mia­lu­een teh­tä­vä­nä on myös tont­tien ja maa-aluei­den luo­vu­tuk­set, kaup­pa­kir­jo­jen ja vuo­kra­so­pi­mus­ten val­mis­te­lu, katu­jen ja kun­nal­lis­tek­nis­ten töi­den aiheut­ta­mat hal­tuun­ot­to ja lunas­tus­asiat.

Tak­sa kaa­van laa­ti­mi­ses­ta tai  muut­ta­mi­ses­ta sekä tont­ti­jaon muut­ta­mi­ses­ta perit­tä­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta 1.1.2020 -

Kartat

Kan­sa­lai­sen kart­ta­paik­ka (Maan­mit­taus­lai­tos)

Käyntiosoite:

Kau­pun­gin­ta­lo
Hovi­lan­ka­tu 2
83500 Outo­kum­pu
kar­toit­ta­ja; Työ­mie­hen­ka­tu 14

Säh­kö­pos­ti:
[email protected]