Vauva makaa pyyhkeen sisällä ja hymyilee.

Vauvaraha

Vauvarahaa maksetaan vuonna 2024 syntyneistä outokumpulaisista vauvoista

Outo­kum­mun kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti loka­kuus­sa 2023, että Outo­kum­mus­sa ote­taan käyt­töön vau­va­ra­ha. Ensim­mäi­sen ker­ran vau­va­ra­haa mak­se­taan vuon­na 2024 syn­ty­vis­tä lap­sis­ta. Vau­va­ra­ha on suu­ruu­del­taan yhteen­sä 900 euroa ja se mak­se­taan kol­men vuo­den aika­na (300€ / vuo­si).


Jos Sinul­le syn­tyy vau­va vuon­na 2024 ja olet kir­joil­la Outo­kum­mus­sa, niin toi­mi seu­raa­vas­ti:

1. Var­mis­ta, että olet ollut kir­joil­la Outo­kum­mus­sa vuo­den vii­mei­se­nä päi­vä­nä sekä hakies­sa­si vau­va­ra­haa tam­mi­kuus­sa. Kalen­te­ri­vuo­den aika­na syn­ty­neen lap­sen tai adop­tio­lap­sen tulee myös olla haku­het­kel­lä kir­joil­la Outo­kum­mus­sa.

2. Lap­sen huol­ta­ja­na voit hakea vau­va­ra­haa vuo­sit­tain 300 euroa kol­men vuo­den ajan. Yhteen­sä siis voit saa­da vau­va­ra­haa 900 euroa.

3. Vau­va­ra­ha hae­taan aina tam­mi­kuun aika­na verk­ko­lo­mak­keel­la. Jos vau­va­si on syn­ty­nyt esi­mer­kik­si maa­lis­kuus­sa 2024, voit hakea vau­va­ra­haa ensim­mäi­sen ker­ran tam­mi­kuus­sa 2025

4. Voit vali­ta, haluat­ko vuo­sit­tai­sen 300 € mak­suun yhdes­sä eräs­sä hel­mi­kuus­sa vai kol­mes­sa eräs­sä 100 € / kk valit­se­mi­na­si kuu­kausi­na.

5. Vau­va­ra­ha on vero­tet­ta­vaa tuloa. Kau­pun­ki tekee vau­va­ra­has­ta enna­kon­pi­dä­tyk­sen, jota var­ten on toi­mi­tet­ta­va vero­kort­ti kau­pun­gil­le. Jos et toi­mi­ta vero­kort­tia, pidä­te­tään vau­va­ra­has­ta verot­ta­jan ohjeen mukai­ses­ti 60 % enna­kon­pi­dä­tys­tä.