Keretin golf-kenttä, jossa taustalla keretin torni.

Golf-kenttä

Kere­tin kent­tä on ame­rik­ka­lai­sen Ronald Frea­min suun­nit­te­le­ma ja se on raken­net­tu van­haan kai­vos­mil­jöö­seen. Ympä­ris­tö­te­ko jo sinän­sä. Frea­min kät­ten jäl­ki näkyy eri­tyi­ses­ti vihe­riöi­tä ympä­röi­vi­nä kum­pa­rei­na. Vihe­riöt ovat koh­ta­lai­sen pie­net, mut­ta erit­täin vas­taa­not­ta­vat. Väy­lil­lä on pal­jon tilaa ja nii­den kun­to on yleen­sä erin­omai­nen.

Kere­tin ken­täl­lä on yhdek­sän väy­lää, joka mah­dol­lis­taa nopean pelaa­mi­sen vaik­ka­pa työ­päi­vän jäl­keen. Ken­täl­lä on aina tilaa, joten pelaa­mi­nen onnis­tuu mai­nios­ti.


Kent­tää yllä­pi­tää Outo­kum­mun Golf­seu­ra ry.

Kere­tin ken­täl­lä pelaa­mi­nen on edul­lis­ta. Outo­kum­mun Golf­seu­ra on yhdis­tys, joten sinun ei tar­vit­se ostaa osa­ket­ta pääs­täk­se­si pelaa­maan. Näin sääs­tyt myös pakol­li­sel­ta vas­tik­keen mak­sul­ta. Riit­tää, kun mak­sat vuo­sit­tai­sen jäsen­mak­sun. Seu­ran jäse­ne­nä saat vii­den euron alen­nuk­sen green­fees­tä. Pal­jon pelaa­van kan­nat­taa ostaa edul­li­nen kausi­pe­lioi­keus, jol­la saat pela­ta kau­den aika­na niin pal­jon, kuin haluat.

Keretin golf-kenttä, jossa taustalla keretin torni.
Keretin golf-kenttä.