Etusivun banneri, jossa on ilmakuva Outokummun keskustasta ja lapsi ojentaa voikukkaa.

Outokumpu-info

Tervetuloa Outokumpuun!

Outo­kum­pu on ainut­laa­tui­nen, noin 6 500 asuk­kaan seu­tu­kau­pun­ki Poh­jois-Kar­ja­lan län­sio­sas­sa.

Kau­pun­ki sijait­see lois­ta­val­la pai­kal­la val­ta­tie 9:n var­rel­la, kah­den maa­kun­ta­kes­kuk­sen välis­sä: Joen­suu­hun on mat­kaa 45 kilo­met­riä, Kuo­pioon 100.

Outo­kum­pu tun­ne­taan Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la eri­tyi­ses­ti kai­vos­his­to­rias­taan, van­kois­ta teol­li­sis­ta perin­teis­tään sekä juu­re­vas­ta kult­tuu­ri­tar­jon­nas­taan. Nykyi­sin Outo­kum­mun mer­kit­tä­vin näh­tä­vyys on kau­pun­gin ydin­kes­kus­tas­sa sijait­se­va lin­na­mai­nen Van­ha kai­vos, jos­sa toi­mi­vat mm. Kai­vos­museo ja Las­ten Kai­vos ‑elä­mys­puis­to.

Outo­kum­mun pal­ve­lu­tar­jon­ta on ensi­luok­kai­nen; aivan kau­pun­gin yti­mes­tä löy­ty­vät mm. urhei­lu­ta­lo-uima­hal­li, E‑9-kou­lu, kir­jas­to, elo­ku­va­teat­te­ri, jää­hal­li, urhei­lu­kent­tä, lenk­ki­po­lut ja hiih­to­la­dut. Kau­pun­gis­sa toi­mii lukui­sia eri­kois­liik­kei­tä, joi­den tar­jon­taan voi tutus­tua mm. Visi­tOu­to­kum­pu-sivus­tol­la ja Digi­väy­lä-sivus­tol­la. Sote-pal­ve­lu­ja tar­jo­taan Outo­kum­mun ter­veys­a­se­mal­la.

Ope­tus­ta Outo­kum­mus­sa tar­joa­vat kau­pun­gin päi­vä­ko­dit, Kum­mun kou­lu (esio­pe­tuk­ses­ta 9.-luokkaan), lukio sekä Rive­rian amma­til­li­nen oppi­lai­tos, jon­ka kou­lu­tus­va­li­koi­mas­sa on mm. kult­tuu­ria­lan, kone- ja tuo­tan­to­tek­nii­kan ja kai­vo­sa­lan kou­lu­tus­ta.

Vain vii­den kilo­met­rin pääs­sä Outo­kum­mun ydin­kes­kus­tas­ta sijait­se­vat Sär­ki­se­län hiek­ka­ran­nat sekä erä­mai­nen Erä- ja luon­to­kes­kus, jos­sa on mm. 12 jär­ven melon­ta­reit­ti, vir­kis­ty­sa­lu­eet ja koko per­heel­le sopi­vat muka­vat patik­ka­rei­tit.

Outokummun kaupungin ystävyyskaupunki

Outokumpu — kaikkien kokoinen kaupunki

Kaksi henkilöä kävelee kaivosmiljöössä, taustalla Vanha Kaivos.