Kolme henkilöä istuu pöydän ääressä ja katsoo läppäriä. taustala on Outokummun kaupungin logo.

Viestintä

Outo­kum­pu on sitä mitä sii­tä yhdes­sä ker­rom­me! Vies­tim­me ja tie­do­tam­me luo­tet­ta­vas­ti, avoi­mes­ti ja aktii­vi­ses­ti toi­min­nas­tam­me. Vies­tin­täm­me on infor­ma­tii­vis­ta, ymmär­ret­tä­vää, tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta ja vuo­ro­vai­kut­teis­ta. Teem­me vies­tin­tää yhdes­sä eri toi­mi­joi­den ja sidos­ryh­miem­me kans­sa.

AKTIIVISUUS Olem­me vies­tin­näs­säm­me aktii­vi­sia, eli pyrim­me ker­to­maan asiois­ta jo ennen kuin niis­tä kysy­tään.
AITOUS Ker­rom­me asiat suo­raan ja kier­te­le­mät­tä.
YHTEISÖLLISYYS Mah­dol­lis­tam­me kau­pun­ki­lais­ten osal­lis­tu­mi­sen esi­mer­kik­si kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sien ja mie­li­pi­de­ky­se­ly­jen muo­dos­sa sekä kan­nus­tam­me kes­kus­te­le­maan some­ka­na­vis­sam­me.
IHMISLÄHEISYYS Vies­tim­me ihmi­sel­tä ihmi­sel­le, emme ole vain kas­vo­ton orga­ni­saa­tio.

Viestinnän vastuut

  • Kau­pun­gin­hal­li­tus joh­taa kau­pun­gin vies­tin­tää ja tie­dot­ta­mis­ta.
  • Kau­pun­gin viran­omai­set ja pal­ve­lu­ja tuot­ta­vat yksi­köt vas­taa­vat omas­ta päi­vit­täi­ses­tä vies­tin­näs­tä.
  • Vies­tin­tä­suun­nit­te­li­ja koor­di­noi ja kehit­tää vies­tin­tää yhteis­työs­sä eri toi­mi­joi­den kans­sa.
  • Kan­nus­tam­me jokais­ta kau­pun­ki­lais­ta vies­ti­mään Outo­kum­mus­ta ylpey­del­lä.

Suunnitelmallista viestintää

Vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma koko­aa tii­vii­seen paket­tiin Outo­kum­mun kau­pun­gin vies­tin­nän askel­mer­kit, tavoit­teet, arvioin­nin sekä käy­tän­nön ohjeet. Vies­tin­tä­suun­ni­tel­mam­me on teh­ty voi­mas­sa ole­vien sää­dös­ten sekä kau­pun­gin hal­lin­to­sään­nön, kon­ser­ni­stra­te­gian ja talous­ar­vio­kir­jaus­ten mukai­ses­ti ja se on päi­vit­tet­ty 22.4.2024 (KH pää­tös 22.4.2024 § 73).

Brändimme sydän sykkii outokumpulaisuutta

Brän­di­per­soo­nam­me on kan­nus­ta­va, ava­ra­kat­sei­nen ja ylpeä yhtei­sös­tään.
Teois­ta puhei­siin kiteyt­tää brän­dim­me yti­men.

Outokummun kaupungin uusimmat mediatiedotteet

Logot

Outo­kum­mun kau­pun­gin vaa­ku­na­lo­goa käy­te­tään viral­li­sis­sa doku­men­teis­sa. Vies­tin­näs­sä ja mark­ki­noin­nis­sa käy­täm­me mosaiik­ki­lo­goa. Logon voit lada­ta käyt­töö­si alla ole­vis­ta lin­keis­tä. Jos tar­vit­set logoa muus­sa muo­dos­sa, niin otat­han yhteyt­tä vies­tin­tään.

KYSYTTÄVÄÄ TAI IDEOITA?

SOMEKANAVAT

Some­kes­kus­te­lus­sa nou­da­tam­me aina hyviä käy­tös­ta­po­ja ja ystä­väl­lis­tä puhet­ta. Sen­su­roim­me asiat­to­mat kom­men­tit kai­kil­ta omil­ta kana­vil­tam­me.

Seu­raa mei­tä somes­sa!