Outokummun kaupungin keskustan ilmakuva.

Vesihuolto

Vesilaitos ja viemärilaitos

Vesi­huol­to­pal­ve­lut toteut­taa lain­sää­dän­nön ja val­tuus­ton aset­ta­mien tavoit­tei­den mukais­ta teh­tä­vään­sä, huo­leh­tii toi­min­ta-alu­eel­la häi­riöt­tö­mäs­tä laa­tu­vaa­ti­mus­ten mukai­sen käyt­tö­ve­den toi­mit­ta­mi­ses­ta, jäte­ve­sien pois joh­ta­mi­ses­ta ja lupien mukai­ses­ta puh­dis­ta­mi­ses­ta. Tule­vien vuo­sien tavoit­tee­na on saa­da mah­dol­li­sim­man moni talous liit­ty­mään raken­net­tui­hin vesi- ja vie­mä­ri­run­ko­joh­toi­hin.

Olem­me otta­neet käyt­töön Vesi­ti­li-verk­ko­pal­ve­lun.

Kuvituskuva vesitili

VIHJEPALKKIO 50,00 € 
mak­se­taan var­mis­te­tun vesi­joh­to­vuo­don ensim­mäi­sel­le ilmoit­ta­jal­le.

Laskutus:

Käyntiosoite:

Hovi­lan­ka­tu 2, II krs.
Pos­tio­soi­te: PL 47,
83501 OUTOKUMPU
Puh.vaihde: 013 5591
[email protected]

Avoin­na ma–pe
klo 9.00–11.30
ja 12.30–15.00

Vesi­lai­tos
Kau­pun­gin­va­ras­to

Työ­mie­hen­ka­tu 14

Jäte­ve­den­puh­dis­ta­mo, Joki­poh­ja
Puh­dis­ta­mon­hoi­ta­ja

Mik­ko Kuik­ka
044 755 9411