Oransseja kukkia ruukussa.

Outokummun kylät

Outo­kum­mus­sa toi­mii lukui­sia aktii­vi­sia, toi­me­liai­ta ja virei­tä kyläyh­dis­tyk­siä.

Outo­kum­mun kau­pun­ki tukee ja mah­dol­lis­taa osal­taan kyläyh­dis­tys­toi­min­taa sekä yhdis­tys­ten välis­tä vuo­ro­pu­he­lua mm. jär­jes­tä­mäl­lä sään­nöl­li­ses­ti kylien yhtei­siä tapaa­mi­sia ja tilai­suuk­sia.

Tar­kem­mat tie­dot kyläyh­dis­tys­ten toi­min­nas­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta tapah­tu­mis­ta löy­ty­vät käte­väs­ti yhdis­tys­ten yhteys­hen­ki­löil­tä ja koti­si­vuil­ta sekä Poh­jois-Kar­ja­lan Kylät ry:n yllä­pi­tä­mäs­tä Kylä­tie­to-por­taa­lis­ta.