Ilmakuva Kummun koulusta.

Perusopetus

Kummun koulun ilmakuva, joka on otettu pimeällä ja koulu on valaistu.
Kummun koulun pääsisäänkäynti.
Kummun koulun luokkatila.

Kummun Koulu

Kummun koulu numeroina (syksy 2024)

 • Esio­pe­tuk­ses­sa on noin 43 oppi­las­ta.
 • Perus­o­pe­tuk­ses­sa on noin 625 oppi­las­ta.
 • Perus­o­pe­tuk­ses­sa on noin 40 eri kie­li- ja kult­tuu­ri­taus­tais­ta oppi­las­ta.
 • Eri äidin­kie­liä tai koti­kie­liä on suo­men lisäk­si lähes 20.

Yhteiset arvot

OPPIMINEN

 • oppi­mi­sen ilon löy­tä­mi­nen
 • oppi­mi­nen vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa
 • aktii­vi­nen, kriit­ti­nen tie­don­han­kin­ta

HYVINVOINTI

 • tun­ne­tai­to­jen oppi­mi­nen ja kiusaa­mi­sen vas­tai­nen työ
 • roh­kai­se­va ja kan­nus­ta­va oppi­mi­sym­pä­ris­tö
 • ter­veel­li­sen elä­män­ta­van edis­tä­mi­nen

VASTUULLISUUS

 • oman toi­min­nan seu­raus­ten ymmär­tä­mi­nen
 • toi­sen mie­li­pi­teen kun­nioit­ta­mi­nen
 • vas­tuu­not­ta­mi­nen omas­ta oppi­mi­ses­ta

Kerhot

Kum­mun kou­lun hen­ki­lös­tö ja muut tahot jär­jes­tä­vät oppi­lail­le vapaa­eh­tois­ta ja mak­su­ton­ta ker­ho- ja har­ras­te­toi­min­taa. Ilmoit­tau­tu­mi­nen ker­hoi­hin tapah­tuu pai­kan pääl­lä.

Käyntiosoite

Kou­lu­ka­tu 6
83500 Outo­kum­pu