Outokummun kaupunkiElinvoima ja työllisyysMaahanmuuttopalvelut
Maahanmuuttajat työskentelevät ipadilla.

Maahanmuuttopalvelut

Outo­kum­mun kau­pun­gin maa­han­muut­to­pal­ve­lut tar­joa­vat kotou­tu­mis­ta edis­tä­viä pal­ve­lui­ta outo­kum­pu­lai­sil­le maa­han­muut­ta­jil­le.

Kotou­tu­mi­soh­jaa­ja ohjaa ja tukee kotou­tu­mi­sen eri vai­heis­sa.  Ohjaam­me ja tuem­me sinua elä­män­ti­lan­tee­si sekä pal­ve­lu­tar­pee­si mukaan.

Teem­me yhteis­työ­tä Joen­suun seu­dun kotout­ta­mis­kes­kus ‑hank­keen, TE-hal­lin­non, Siun Soten, Outo­kum­mun kau­pun­gin eri tulos­yk­si­köi­den, yhdis­tys­ten sekä yri­tys­ten kans­sa.

Asiointi

Maa­han­muut­to­pal­ve­lui­hin voi ottaa yhteyt­tä puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­til­la. Toi­mis­tol­la voi tava­ta kotou­tu­mi­soh­jaa­jaa ennal­ta sovi­tul­la tapaa­mi­sel­la. Pal­ve­lu on luot­ta­muk­sel­lis­ta ja mak­su­ton­ta. Pal­ve­lu­kie­lem­me on suo­mi ja englan­ti. Muis­sa kie­lis­sä käy­täm­me tulk­kia tar­peen mukaan.

Kuntakäsikirja

Kotikuntaesitteet vuoden Suomessa asuneille

Käyntiosoite: 

Kuver­nöö­rin­ka­tu 1A, 2.krs,
83500 Outo­kum­pu 

Jen­na Mono­nen (FIN/EN)
Kotou­tu­mi­soh­jaa­ja
puh. ja What­sApp: 050 575 2076
[email protected]

Anas­ta­sia Pet­ro­va (FIN/RUS)
Kotou­tu­mi­soh­jaa­ja
puh. ja What­sApp: 050 470 1385
[email protected]

Sta­nis­lav Kaza­kov (RUS/FIN/ENG)
Kotou­tu­mi­soh­jaa­ja
puh. ja What­sApp: 050 320 4030
[email protected]