Invakyltti terveyskeskuksen edessä.

Vammaispalvelut

Vam­mais­pal­ve­lu­ja myön­net­täes­sä ei huo­mioi­da haki­jan tulo­ja ja varal­li­suut­ta, vaan läh­tö­koh­ta­na on aina vam­man tai pit­kä­ai­kai­sen sai­rau­den aiheut­ta­ma hait­ta. Pal­ve­lut myön­ne­tään vam­mais­pal­ve­lu­lain perus­teel­la ja ne kuu­lu­vat eri­tyi­sen jär­jes­tä­mis­vel­vol­li­suu­den pii­riin.

Yhteystiedot

Siun Sote
013 330 2807
ma–ke klo 8.30–10.30

Vammaispalvelujen sosiaalityö Outokummussa

Sosi­aa­li­työn­te­ki­jä
013 330 5076

Sosi­aa­lioh­jaa­ja
013 330 5181

Käyntiosoite

Syr­jä­ka­tu 12
83500 Outo­kum­pu