Outokummun kaupunkiHyvinvointi ja terveysTerveysasemien vastaanotot
Terveyskeskuksen ulko-ovi.

Terveysasemien vastaanotot

Outokummun terveysasema

Saat omal­ta ter­veys­a­se­mal­ta­si perus­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­ja. Ter­veys­a­se­ma on ensi­si­jai­nen hoi­to­paik­ka­si, ja siel­tä sinut voi­daan tar­vit­taes­sa lähet­tää edel­leen jat­ko­tut­ki­muk­siin ja ‑hoi­toi­hin.

Jos tar­vit­set kii­reel­lis­tä hoi­toa, esi­mer­kik­si tapa­tur­man takia, voit men­nä myös suo­raan kes­kus­sai­raa­lan yhteis­päi­vys­tyk­seen. Suo­sit­te­lem­me kui­ten­kin, että soi­tat ensik­si ter­veys­a­se­mal­le­si. Iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin ter­veys­a­se­mat ovat kiin­ni. Sil­loin äkil­li­set sai­rau­det ja tapa­tur­mat hoi­de­taan kes­kus­sai­raa­lan yhteis­päi­vys­tyk­ses­sä.

Siun soten alu­eel­la on 22 ter­veys­a­se­maa. Voit asioi­da vapaas­ti sinul­le kul­loin­kin par­hai­ten sopi­val­la Siun soten ter­veys­a­se­mal­la, jol­la on vapai­ta aiko­ja.

Hen­keä uhkaa­vis­sa tilan­teis­sa soi­ta 112. 
Jos tar­vit­set muu­ta kii­reel­lis­tä hoi­toa, ota soi­ta ter­veys­a­se­mal­le tai mak­sut­to­maan Päi­vys­tys­a­pu 116 117 ‑pal­ve­luun.

Jos tar­vit­set kii­reel­lis­tä hoi­toa, esi­mer­kik­si ensia­pua vuo­ta­van haa­van tai ast­ma­koh­tauk­sen vuok­si, voit tul­la suo­raan ter­veys­a­se­mal­le tai kes­kus­sai­raa­lan yhteis­päi­vys­tyk­seen soit­ta­mat­ta etu­kä­teen.


Outo­kum­mun ter­veys­a­se­ma
Sai­raa­lan­ka­tu 8
puh. 013 330 2252