Henkilö pitää toisen kädestä kiinni.

Sosiaalipalvelut

Työi­käis­ten sosi­aa­li­työ pal­ve­lee 18–64-vuotiaita Siun soten alu­een aikui­sia ja per­hei­tä.

Voit ottaa yhteyt­tä esi­mer­kik­si, jos sinul­la tai lähei­sel­lä­si on

  • vai­keuk­sia sel­vi­tä arjes­ta
  • vai­keuk­sia pääs­tä elä­mäs­sä eteen­päin pit­kit­ty­neen työt­tö­myy­den tai alen­tu­neen työ­ky­vyn vuok­si
  • mie­len­ter­veys- tai päih­deon­gel­mia
  • ongel­mia asu­mi­ses­sa tai olet vail­la asun­toa
  • tar­ve sosi­aa­li­tur­vaan tai mui­hin sosi­aa­li­pal­ve­lui­hin liit­ty­vään ohjauk­seen ja neu­von­taan
  • äkil­li­nen krii­si tai väki­val­ta­ko­ke­mus
  • talou­del­li­sia ongel­mia.
Sosiaalipalvelujen keskitetty puhelinpalvelu

013 330 2810
Ma–Pe 10.00–14.00