Outokummun keskustan liikenneympyrä kesällä.

Kadut ja liikenne

Lii­ken­ne­väy­lät ja kone­kes­kusyk­sik­kö vas­taa lii­ken­ne­väy­lien kun­nos­sa­pi­dos­ta, suun­nit­te­lus­ta ja uudis­ra­ken­ta­mi­ses­ta sekä tuot­taa kone­pal­ve­lu­ja eri hal­lin­to­kun­nil­le ja kun­ta­lai­sil­le.

Vuo­sit­tain kor­ja­taan huo­no­kun­toi­sim­pia katu­ja ja katua­luei­ta mää­rä­ra­ho­jen puit­teis­sa. Koh­teet mää­ri­tel­lään tar­kem­min käyt­tö­suun­ni­tel­mas­sa. Katu­va­lo­ja kun­nos­te­taan EU-mää­räys­ten mukai­sik­si ja huo­no­kun­toi­sim­pia valo­pyl­väi­tä uusi­taan.

Hoi­det­ta­via katu­ja on 65 km, kevyen­lii­ken­teen­väy­liä 16,7 km, jal­ka­käy­tä­viä 5 km ja kau­pun­gin hoi­dos­sa ole­via yksi­tyis­tei­tä 7,5 km.

Tontin omistajan tehtävät

Katu­lain 669/1978 mukaan ton­tin omis­ta­ja vas­taa ton­til­le joh­ta­van kul­ku­tien kun­nos­sa­pi­dos­ta ja sii­hen liit­tyen tont­ti­liit­ty­män koh­dal­le aura­tun lumen ja jään pois­ta­mi­ses­ta sekä oja­rum­mun avoin­na pitä­mi­ses­tä.

Lain mukaan ajo­ra­dal­ta tai jal­ka­käy­tä­väl­tä ker­ty­neen auraus­val­lin pois­kul­jet­ta­mi­nen tar­vit­taes­sa kuu­luu ton­tin omis­ta­jal­le. Liit­ty­mäl­le ja ton­til­le ker­ty­viä lumia ei saa työn­tää ajo­ra­dal­le eikä naa­pu­ri­ton­til­le.

Ton­tin omis­ta­jan on lisäk­si huo­leh­dit­ta­va enin­tään kol­men met­rin etäi­syy­del­le ton­tin rajas­ta ulot­tu­van viher­kais­tan ja ojan alu­eel­la ros­kien pois­ta­mi­ses­ta ja kas­vil­li­suu­den siis­ti­nä pitä­mi­ses­tä. Jos täl­lä alu­eel­la on istu­tuk­sia, ne hoi­taa kau­pun­ki.

Kaupungin ja ELY-keskuksen tehtävät

Kau­pun­ki vas­taa ajo­ra­to­jen ja kevyen­lii­ken­teen­väy­lien tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta ja liuk­kau­den tor­jun­nas­ta. Lisäk­si kau­pun­ki vas­taa pien­ta­lo­val­tais­ten aluei­den jal­ka­käy­tä­vien aurauk­sis­ta ja hie­kan pois­tos­ta. Kadun raken­tei­den ja istu­tus­ten kun­nos­sa­pi­to kuu­luu kau­pun­gil­le koko katua­lu­eel­la.

ELY-kes­kus vas­taa Kuus­jär­ven­tien, Pol­vi­jär­ven­tien, Outo­kum­mun­tien ja Kaa­vin­tien ajo­ra­to­jen ja kevyen­lii­ken­teen­väy­lien kun­nos­sa­pi­dos­ta. Yhtey­de­no­tot Tien­käyt­tä­jän lin­jaan puh. 0200 2100 (24 h/vrk).

Aurausalueet

Aurausa­lue­kar­tas­ta näet aurat­ta­vat alu­eet ja käy­tet­tä­vän auraus­ka­lus­ton. Kart­ta päi­vi­te­tään täl­le sivul­le ennen auraus­kau­den alka­mis­ta.

Kunnossapitohuomiot

Katu­jen kun­nos­sa­pi­toon voit ottaa yhteyt­tä tek­ni­seen viras­ton myös seu­raa­vis­sa asiois­sa:

  • Katu­jen uudis­ra­ken­ta­mi­nen
  • Pääl­lys­tyk­set
  • Katu­va­lot
  • Lii­ken­ne­mer­kit
  • Soran­ot­toa­lu­eet
  • Sade­ve­si­vie­mä­rit
Yhteystiedot

[email protected]

Käyntiosoite 

Kau­pun­gin­va­ras­to
Työ­mie­hen­ka­tu 14
83500 Outo­kum­pu

Aurauspäivystys

Tal­viai­ka­na auraus­päi­vys­tys ympä­ri vuo­ro­kau­den
puh. 044 755 9436