Outokummun kaupunkiKaupunki ja hallintoHallinto ja päätöksenteko
Liikenneympyrässä Kuparin symboli.

Hallinto ja päätöksenteko

Kau­pun­gin­val­tuus­tol­la on koko­nais­vas­tuu Outo­kum­mun kau­pun­gin toi­min­nas­ta.

Kau­pun­gin­hal­li­tus vas­taa muun muas­sa kau­pun­gin talou­des­ta, hal­lin­nos­ta, elin­kei­no­po­li­tii­kas­ta, kil­pai­lu­ky­vyn ja mat­kai­lun kehit­tä­mi­ses­tä.

Outo­kum­mun kau­pun­gis­sa ylin­tä pää­tös­val­taa käyt­tä­vät outo­kum­pu­lais­ten kun­nal­lis­vaa­leis­sa valit­se­mat luot­ta­mus­hen­ki­löt.

Lau­ta­kun­nat vas­taa­vat oman alan­sa pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­ses­ta. Lau­ta­kun­tia ovat:

  • Kau­pun­gin­hal­li­tus
    Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen elin­voi­ma- ja omis­ta­jaoh­jaus­jaos­to
  • Hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­ta
  • Kau­pun­ki­ra­ken­ne­lau­ta­kun­ta
    Kau­pun­ki­ra­ken­ne­lau­ta­kun­nan raken­nus- ja ympä­ris­tö­jaos­to

Sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den osal­ta Outo­kum­pu kuu­luu Poh­jois-Kar­ja­lan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen kun­tayh­ty­mään (Siun sote).
Yhdys­pin­ta­na kau­pun­gin pää­tök­sen­teon ja Siun soten pal­ve­lu­tuo­tan­non välil­lä toi­mii kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen alai­nen Siun sote ‑neu­vot­te­lu­kun­ta.

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen alai­nen osal­li­suus- ja yhtei­sö­toi­mi­kun­ta toi­mii muun muas­sa kau­pun­gin ja vapaa­eh­tois­sek­to­rin väli­sen yhteis­työn kehit­tä­mi­sen, kun­ta­lais­ten osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien edis­tä­mi­sen sekä kan­sa­lais­toi­min­nan moni­muoi­toi­sen vah­vis­ta­mi­sen tee­moi­hin kes­kit­ty­vä­nä vai­kut­ta­mis­toi­mie­li­me­nä.