Viljapeltomaisema.

Maaseutupalvelut

Maa­seu­tu­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat maa­seu­dun yrit­tä­jien elin­kei­no­pal­ve­lut

Maa­seu­tu­pal­ve­lut pal­ve­lee esi­mer­kik­si vil­je­li­jä­tuis­sa, eläin­ten pito­paik­ka­re­kis­te­röin­neis­sä ja peto­va­hin­gois­sa.

Tääl­tä löy­dät Poh­jois-Kar­ja­lan maa­seu­tu­pal­ve­lu­jen asia­kas­pal­ve­lu­pis­tei­den yhteys­tie­dot: