Kaksi henkilöä istuu läppärin äärellä. ja katsoo kalenteria.

Työkykykoordinaattori

Tukea työkyvyn selvittelyyn

Työ­ky­ky­koor­di­naat­to­rin pal­ve­lut on suun­nat­tu outo­kum­pu­lai­sil­le työt­tö­mil­le, jot­ka tar­vit­se­vat tukea työ­hön kun­tou­tu­mi­seen tai apua elä­ke­mah­dol­li­suuk­sien sel­vit­tä­mi­ses­sä. Työ­ky­ky­koor­di­naat­to­ri ohjaa sinut sopi­viin pal­ve­lui­hin, aut­taa hake­mus­ten laa­ti­mi­ses­sa sekä työ- ja toi­min­ta­ky­kyyn liit­ty­viin pal­ve­lui­hin hakeu­tu­mi­ses­sa.

Ota yhteyt­tä työ­ky­ky­koor­di­naat­to­riin, kun

  • mie­tit työn hake­mis­ta, mut­ta työ­ky­ky­si askar­rut­taa
  • tar­vit­set pit­kän sai­rau­den jäl­keen kun­tou­tus­pal­ve­lu­ja ennen kuin haet työ­hön tai kou­lu­tuk­seen
  • olet työ­tön tai osit­tai­sel­la työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­lä ja tar­vit­set apua elä­ke­sel­vit­te­lyi­hin
  • tar­vit­set apua kun­tou­tuk­seen ja työ­ky­kyyn liit­ty­vien etuuk­sien hake­mi­ses­sa.

Työ­ky­ky­koor­di­naat­to­ri on tuke­na­si sel­vit­te­ly­jen ajan ja tar­vit­taes­sa ohjaa sinut arviointi‑, kun­tou­tus- ja lää­kä­ri­pal­ve­lui­hin.

Rei­ja Mar­ti­kai­nen
työ­ky­ky­koor­di­naat­to­ri
0503264546
[email protected]