Kuvituskuva, jossa ilmoitustaululla lappuja.

Kuulutukset

Outo­kum­mun kau­pun­gin kuu­lu­tuk­set ja ilmoi­tuk­set jul­kais­taan kun­ta­lain 108 §:n mukai­ses­ti Outo­kum­mun kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­la (ylei­nen tie­to­verk­ko).

Ilmoi­tuk­set pide­tään näh­tä­vil­lä 14 vuo­ro­kau­den ajan, jol­lei asian luon­tees­ta muu­ta joh­du. Hen­ki­lö­tie­dois­ta jul­kais­taan ainoas­taan tie­don­saan­nin kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­mät hen­ki­lö­tie­dot, ja hen­ki­lö­tie­dot pois­te­taan verk­ko­si­vuil­ta näh­tä­vil­lä pitoa­jan kulut­tua.

Kau­pun­gin­val­tuus­ton 16.8.2021 § 73 teke­män pää­tök­sen mukai­ses­ti kau­pun­gin kun­nal­li­set ilmoi­tuk­set jul­kais­taan ylei­ses­sä tie­to­ver­kos­sa ja tär­keim­mät ilmoi­tuk­set lisäk­si Outo­kum­mun Seu­tu ‑pai­kal­lis­leh­des­sä kui­ten­kin niin, että pit­kis­tä ja koh­tuut­to­man kal­liik­si tule­vis­ta ilmoi­tuk­sis­ta voi­daan jul­kais­ta vain ilmoi­tus, mis­sä se on täy­del­li­se­nä näh­tä­vis­sä. Tie­dok­si saat­ta­mi­nen leh­des­sä ei ole tar­peen sil­loin, kun leh­ti ei poik­keuk­sel­li­ses­ta syys­tä ilmes­ty.

Ylei­sen tie­to­ver­kon lisäk­si jul­kis­ten kuu­lu­tus­ten ilmoi­tus­tau­lul­la, joka sijait­see Outo­kum­mun kau­pun­gin­ta­lol­la (käyn­tio­soi­te Kuus­jär­ven­tie 3 B), jul­kais­taan eri­tyis­lain­sää­dän­nön edel­lyt­tä­miä ilmoi­tuk­sia. Jul­kis­ten kuu­lu­tus­ten ilmoi­tus­tau­lul­la voi­daan tar­peen ja har­kin­nan mukaan pitää näh­tä­vil­lä myös kau­pun­gin mui­ta ilmoi­tuk­sia.

Raken­nus­val­von­nan kuu­lu­tuk­set jul­kais­taan säh­köi­ses­ti Lupapiste.fi ‑pal­ve­lus­sa.

Kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous 17.6.2024

Pelas­tus­ka­dun katusuun­ni­tel­ma näh­tä­vil­lä

Jäte­huol­to­mää­räyk­set 1.10.2024 alkaen

Kuu­le­mi­nen vesien­hoi­don kes­kei­sis­tä kysy­myk­sis­tä ja työ­oh­jel­mas­ta sekä ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­nis­ta

Ehdo­tus Poh­jois-Kar­ja­lan mer­kit­tä­vik­si tul­va­ris­kia­lueik­si sekä tul­va­ris­kien hal­lin­ta­suun­ni­tel­mien ja ympä­ris­tö­se­los­tuk­sen val­mis­te­lu

KUULUTUKSET

Kuu­lu­tuk­set pyy­de­tään toi­mit­ta­maan säh­kö­pos­til­la Outo­kum­mun kau­pun­gin kir­jaa­moon:
[email protected]

Kuu­lu­tus­ten asia­si­säl­töä kos­ke­viin kysy­myk­siin vas­taa kuu­lu­tuk­sen laa­ti­nut viran­omai­nen.

Kau­pun­gin­val­tuus­ton pää­tös 16.8.2021 kau­pun­gin ilmoi­tus­ten jul­kai­se­mi­ses­ta