Talonrakennus: seinä muovitettuna.

Katselmukset ja tarkastukset

Sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus

Ennen raken­ta­mi­sen aloit­ta­mis­ta kau­pun­gin kar­toit­ta­ja huo­leh­tii raken­nuk­sen pai­kan ja sen kor­keus­a­se­man mer­kit­se­mi­ses­tä hyväk­syt­ty­jen pii­rus­tus­ten mukai­ses­ti, jos raken­nus­lu­vas­sa näin mää­rä­tään. Sijain­nin ja kor­keus­a­se­man mer­kin­näs­sä mita­taan koh­teen nurk­ka­pis­teet maas­toon ja lan­ka- tai moduu­li­lin­jat raken­ta­jan teke­miin lan­ka­puk­kei­hin, ja anne­taan kiin­to­kor­keus, jos­ta raken­ta­ja itse mit­taa suun­ni­tel­lun kor­keus­ta­son.

Lupa­pää­tök­ses­sä voi­daan mää­rä­tä raken­nus­tar­kas­ta­jan suo­rit­ta­mia kat­sel­muk­sia. Vas­taa­va työn­joh­ta­ja tai raken­nut­ta­ja tilaa raken­nus­lu­pa­pää­tök­ses­sä mai­ni­tut kat­sel­muk­set raken­nus­tar­kas­ta­jal­ta.

Käyttöönottokatselmus

Käyt­töön­ot­to­kat­sel­muk­ses­sa raken­nuk­sen ja piha-aluei­den tulee olla val­miit, käyt­tö­kel­poi­set ja täyt­tää tur­val­li­suus­vaa­ti­muk­set niil­tä osin kuin ne aio­taan ottaa käyt­töön.
Jot­ta käyt­töön­ot­to­kat­sel­muk­ses­sa ei tuli­si sinul­le yllä­tyk­siä, niin tar­kis­ta aina­kin seu­raa­vat asiat: 

 • Varaa aika käyt­töön­ot­to­tar­kas­tuk­sel­le riit­tä­vän ajois­sa mah­dol­lis­ta käyt­töön­ot­toa aja­tel­len. 
 • Var­mis­ta, että raken­nus­lu­vas­sa mai­ni­tut ehdot on huo­mioi­tu. 
 • Talon nume­ro on kiin­ni­tet­ty sei­nään sel­ke­ään paik­kaan, mis­tä se on hel­pos­ti havait­ta­vis­sa tiel­tä kat­sot­tu­na. 
 • Jäteas­tia on sijoi­tet­tu luvan mukai­seen paik­kaan. 
 • Talo­tik­kaat, lape­tik­kaat, kat­to­sil­lat ja lumies­teet on asen­net­tu. 
 • Kai­teet on asen­net­tu. 
 • Savu­hor­mi­kat­sel­mus on suo­ri­tet­tu ja sii­tä on esi­tet­tä­vä pöy­tä­kir­ja mikä­li hor­mi­mal­li vaa­tii eril­li­sen palo­tar­kas­ta­jan teke­män kat­sel­muk­sen. 
 • Vesi- ja vie­mä­ri­lait­tei­den kat­sel­mus on suo­ri­tet­tu ja sii­tä on esi­tet­tä­vä pöy­tä­kir­ja. 
 • Säh­kö­tar­kas­tus on suo­ri­tet­tu ja sii­tä on esi­tet­tä­vä pöy­tä­kir­ja. 
 • Jos raken­nuk­ses­sa on koneel­li­nen ilman­vaih­to, tulee mit­taus olla suo­ri­tet­tu­na ja sii­tä on esi­tet­tä­vä pöy­tä­kir­ja. Mikä­li raken­nuk­ses­sa on vain koneel­li­nen pois­to, tulee ilman­vaih­don olla toi­min­nas­sa ja makuu­ti­lois­sa tulee olla kor­vausil­ma­vent­tii­lit. 
 • Mah­dol­li­sis­ta ylä­ker­ran makuu­huo­neis­ta tulee olla vara­tie­mah­dol­li­suus. 
 • Palo­va­roit­ti­met on asen­net­tu ja ne ovat käy­tös­sä. 
 • Palo-ovet ja ikku­nat on asen­net­tu ja tyyp­pi­hy­väk­syn­tä­kil­vet ovat näky­vil­lä.
   

Loppukatselmus

Lop­pu­kat­sel­muk­ses­sa kiin­ni­te­tään huo­mio­ta mm. seu­raa­viin asioi­hin:

 • Tar­kis­te­taan mah­dol­li­set puut­teet mitä käyt­töön­ot­to­kat­sel­muk­sen pöy­tä­kir­jaan on kir­jat­tu.
 • Tar­kis­te­taan, että raken­nus on raken­net­tu luvan mukai­ses­ti ja raken­nus­työt on saa­tet­tu lop­puun kai­kil­ta osin.
 • Tar­kis­te­taan, että tar­kas­tus­asia­kir­jaa on raken­nusai­ka­na täy­tet­ty, mikä­li luvas­sa niin on edel­ly­tet­ty

Alku­pe­räi­nen tar­kas­tus­asia­kir­ja ote­taan arkis­toi­ta­vak­si raken­nus­val­von­taan ja kopion tar­kas­tus­asia­kir­jas­ta arkis­toi raken­nus­hank­kee­seen ryh­ty­vä.

 • Tar­kis­te­taan, että raken­nuk­sen käyt­tö- ja huol­to-opas on koot­tu , mikä­li luvas­sa niin on edel­ly­tet­ty.

Sisään­tu­lo­nä­ky­mä ton­til­le on siis­ti ja huo­li­tel­tu.

Käyntiosoite:

Hovi­lan­ka­tu 2, 2.krs
83500 Outo­kum­pu

Pos­tio­soi­te:
PL 47, 83501 Outo­kum­pu

Rakennusvalvonta

Toi­mis­toai­ka ke klo 9.30–12.00

Mittaus- ja kaavoitus