Kaksi lasta kävelee luontopolulla Erä- ja luontokeskuksessa.

Luontokohteet

Outokummun Erä- ja luontokeskus

Erä- ja luon­to­kes­kus osoi­te: Ravi­lah­den­tie 35

Erä- ja luon­to­kes­kus sijait­see Outo­kum­mus­sa noin 6 km kes­kus­tas­ta. Alue on Outo­kum­mun kau­pun­gin omis­ta­ma ja istu­tuk­sis­ta vas­taa Outo­kum­mun vir­kis­tys­ka­las­ta­jat ry. Vir­kis­tys­ka­las­tusa­lue pal­ve­lee eräih­mi­siä ikään ja tai­toi­hin kat­so­mat­ta. Alu­eel­la on luon­to­pol­ku­ja, tuli­paik­ko­ja, kol­me laa­vua, kak­si kotaa ja estee­tön Sal­men keit­to­ka­tos ja las­ten kala­paik­ka. Alu­een läpi kul­kee kah­den­tois­ta jär­ven melon­ta­reit­ti.

Kalas­tusa­lu­eel­la on kol­me jär­veä ja lam­pea, joi­hin on istu­tet­tu kir­jo­loh­ta, tai­men­ta, har­jus­ta, nie­ri­ää, sii­kaa, lah­naa ja säy­net­tä. Ravin­kai­dan lop­pu pääs­sä sil­lan taka­na sijait­see Las­ten kala­kei­das. Nykyi­sin istu­tus­ka­la­na on kir­jo­lo­hi.

Särkiselän alue

Sär­ki­se­län uima­ran­nan ja Kau­nis­nie­men kah­vi­lan osoi­te: Rik­ka­ran­nan­tie 37

Sär­ki­se­läl­tä löy­tyy kak­si upe­aa uima­ran­taa ja paik­ka onkin äänes­tet­ty Suo­men par­haak­si uima­ran­nak­si vuon­na 2022 (Me Nai­set ‑leh­den äänes­tys). Toi­sel­ta ran­nal­ta löy­tyy hyp­py­tor­ni, jos­sa on 3m ja 5m hyp­py­pai­kat. Molem­mil­la ran­noil­la on puku­kop­pe­ja. Hiek­ka­ran­to­jen välis­sä sijait­see Kau­nis­ni­men kah­vi­la, jos­sa voi naut­tia vir­vok­kei­ta uimi­sen lomas­sa. Kah­vi­las­ta vuo­kra­taan myös kanoot­te­ja, kajak­ke­ja ja SUP-lau­to­ja, ran­nas­ta pää­see 12-jär­ven melon­ta­rei­til­le. Sär­ki­se­läl­le on mat­kaa noin 6 kilo­met­riä Outo­kum­mun kes­kus­tas­ta. Koko rei­til­lä on pyö­rä­tie, joten mat­kaan voi läh­teä monen­lai­sil­la kul­ku­pe­leil­lä tur­val­li­ses­ti.

Kat­so kaik­ki Outo­kum­mun uima­ran­nat täs­tä

Särkiselän uimaranta.

Kol­mi­kan­ta (lei­ri­kes­kus ja cam­ping) osoi­te: Rik­ka­ran­nan­tie 51

Sär­ki­se­län ran­nal­la sijait­see Kol­mi­kan­nan lei­ri­kes­kus sekä cam­ping-alue, jos­sa on lei­rin­tä­mök­ke­jä, telt­ta­paik­ko­ja ja vau­nu­paik­ko­ja. Outo­kum­mun kau­pun­ki omis­taa alu­een.

Juojärvi ja Pitkälahti

Pit­kän­lah­den sata­man osoi­te: Pit­kä­lah­den­tie 6

Juo­jär­vi on yksi Suo­men kirk­kaim­mis­ta ja puh­taim­mis­ta vesis­töis­tä. Jär­ves­sä on perä­ti 833 saar­ta ja ran­noil­la on asut­tu jo kivi­kau­del­la. Jär­vi ja sen Pit­kä­lah­den sata­ma ovat aina olleet tär­kei­tä vir­kis­tys- ja kalas­tus­koh­tei­ta. Pit­kä­lah­den sata­mas­sa ei täl­lä het­kel­lä ole pal­ve­lu­ja, mut­ta se on kiin­nos­ta­va ret­ki­koh­de. Veneen, kanoo­tin tai kaja­kin voi lait­taa vesil­le ja suun­na­ta vas­ta­ran­nal­le Vala­mon luos­ta­riin, jon­ne mat­kaa on n. 17 km. Juo­jär­ven ran­nal­la sijait­se­vas­sa Viu­ru­nie­men kyläs­sä on Isän­tä­hiek­ka-uima­ran­ta.

Juo­jär­ven Lai­ta­saa­ri on kau­nis ulkoi­lua­lue.
Saa­rel­la voi ret­keil­lä, uida, tila­päi­ses­ti yöpyä tel­tois­sa ja laa­vus­sa. Lai­ta­saa­ren ran­ta­ve­det ovat hyviä apa­ja­paik­ko­ja nuo­tan­ve­dol­le ja muul­le kalas­tuk­sel­le.

Venevajoja Pitkänlahden satamassa.
Auringonlasku Juojärvellä.

Sysmäjärven lintubongaus

Sys­mä­jär­vi on rehe­vä ja erit­täin mata­la lin­tu­jär­vi ja luon­non­suo­je­lua­lue n. 10 km Outo­kum­mun kes­kus­tas­ta. Sys­mä­jär­ves­sä on 30 saar­ta, jois­ta kol­me on yli heh­taa­rin kokois­ta. Lin­tu­la­je­ja ovat mm. ampu­ma­hauk­ka, haa­ra­hauk­ka, hel­mi­pöl­lö, kau­lus­hai­ka­ra, kur­ki, lapin­tii­ra, liro, luh­ta­huit­ti, mehi­läis­hauk­ka, mus­ta­kurk­ku-uik­ku ja mus­ta­tii­ra. Sys­mä­jär­veä on kun­nos­tet­tu vii­me vuo­si­na, näin on saa­tu säi­ly­mään moni­puo­li­nen pesi­mä­lin­nus­to sekä mer­ki­tys leväh­dy­sa­lu­ee­na. Sys­mä­jär­vi on osa val­ta­kun­nal­lis­ta lin­tu­ve­sien­suo­je­luoh­jel­maa ja se kuu­luu kan­sain­vä­li­ses­ti arvok­kai­siin kos­teik­koa­luei­siin. Sys­mä­jär­vel­lä on 2 lin­tu­tor­nia.
Voit kat­soa sijain­nin Google Maps ‑kar­tal­ta.

Viurusuo

Poh­jois-Kar­ja­las­sa on vain muu­ta­ma lähes luon­non­ti­las­sa ole­va kei­das­suo, suo­jel­tu Viu­rusuo kuu­luu nii­hin. Pie­net suo­jär­vet, kas­vil­li­suus ja tuok­sut luo­vat eri­tyis­tä tun­nel­maa ja suol­la vie­rail­leet kuvai­le­vat tun­nel­maa yöai­kaan ainut­laa­tui­sek­si. Suos­ta on kai­vet­tu aika­naan Outo­kum­pu-yhtiön voi­ma-ase­man tar­pei­siin tur­vet­ta, täs­tä on jää­nyt jäl­kiä suol­le. Pää­osin suo on luon­non­ti­las­sa eikä sitä ole enää val­jas­tet­tu tur­peen tuo­tan­toon. Noin 400 heh­taa­rin alue suos­ta on nyt luon­non­suo­je­lua­luet­ta. Outo­kum­mun Luon­no­nys­tä­vät ry on teh­nyt kul­ke­mis­ta var­ten opas­teet Itkon­sa­lon­tiel­tä. Suol­le löy­tää, kun seu­raa maa­li- ja nau­ha­merk­ke­jä.
Voit kat­soa sijain­nin Google Maps ‑kar­tal­ta.