Outokummun kaupunkiKulttuuri ja vapaa-aikaLiikuntapalvelutUrheilualueet- ja kentät
Matovaaran urheilukenttä ilmakuva.

Urheilualueet- ja kentät

Matovaaran urheilualue

Mato­vaa­ran urhei­lua­lue on moni­puo­li­nen urhei­lu­kes­kus, jos­sa lii­kun­taa voi har­ras­taa niin kun­toi­li­ja kuin kil­paur­hei­li­ja­kin.

Kes­kus­tan lähei­syy­des­sä sijait­se­vaan urhei­lua­lu­ee­seen kuu­lu­vat:

  • Turu­la Engi­nee­ring Aree­na (jää­hal­li)
  • 2 hyvä­ta­sois­ta nur­mi­kent­tää
  • ylei­sur­hei­lu­kent­tä (6 juok­su­ra­taa ken­tän ympä­ri, 8 rataa pää­suo­ral­la)
  • ten­nis­kent­tä (OuVS:n hoi­dos­sa),
  • hiih­to­la­dut (1–5 km valais­tut ladut, jos­ta yhteys mui­hin latui­hin, koko­nai­suu­des­saan 40 km)
  • n. 4 km pit­kä valais­tu kun­to­ra­ta
  • ulko­kun­to­sa­li
  • minia­ree­na
  • pal­lo­kent­tä
  • beach vol­ley ‑kent­tä

Alu­eel­la on myös kiin­to­ras­ti­ver­kos­to 2021 uusi­tul­la kar­tal­la.
Urhei­lua­lu­eel­ta löy­tyy jokai­sel­le jotain!

Kyykerin Kenttä

Kyy­ke­rin ken­tän jää­dy­tys­tä hoi­taa outo­kum­pu­lai­nen työ­ryh­mä tal­koo­työ­nä tal­vi­kau­del­la 2023–24. Ken­tän aurauk­sen hoi­taa Outo­kum­mun kau­pun­ki.

Tal­vi­kau­del­la luis­te­lu­kent­tä­nä n. 3500 m2. Ken­täl­le on myös siir­ret­ty jää­hal­lin van­ha kau­ka­lo mitoil­la n. 46mx20m.

Kesä­kau­del­la kent­tä on toi­mi­nut  pää­asias­sa pesä­pal­lo- ja kyyk­kä­kent­tä­nä.

Matovaaran urheilualue

Kuus­jär­ven­tie 10

Kyykerin kenttä

Teh­taan­ka­tu 2

Lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­ta­jat
puh. 045 113 0372

Käyt­tö­vuo­rot