Pöytäryhmä eskarin tiloissa.

Esiopetus

Outo­kum­mun kau­pun­gin esio­pe­tus jär­jes­te­tään Joen­suun seu­dun esio­pe­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti. Esio­pe­tus tukee las­ten kasvu‑, kehi­tys- ja oppi­mi­se­del­ly­tyk­siä. Esio­pe­tus on mak­su­ton­ta ja vel­voit­ta­vaa.

Esio­pe­tus­ta on nel­jä tun­tia päi­väs­sä pää­sään­töi­ses­ti kou­lun toi­min­ta-aikoi­na. Esiop­pi­laal­le tar­jo­taan lou­nas.  Esiop­pi­laal­la on oikeus oppi­las­huol­lon pal­ve­lui­hin.

Esio­pe­tuk­sen lisäk­si tar­vit­ta­va var­hais­kas­va­tus aamu-tai ilta­päi­vi­sin jär­jes­te­tään Kum­mun kou­lul­la. Esio­pe­tus­ta täy­den­tä­väs­sä var­hais­kas­va­tuk­ses­sa nou­da­te­taan lakia var­hais­kas­va­tuk­sen asia­kas­mak­suis­ta.

Huol­ta­jat ilmoit­ta­vat esio­pe­tuk­sen (klo 9–13) lisäk­si tar­vit­ta­vat hoi­toa­jat Dai­sy­Fa­mi­lys­sä. Vies­ti­mi­ses­sä ja viik­ko­tie­dot­teis­sa esio­pe­tus käyt­tää Wil­maa. 

Mikä­li esio­pe­tuk­ses­sa ole­va lap­si tar­vit­see var­hais­kas­va­tus­ta kou­lu­jen loma-aikoi­na, veloi­te­taan kysei­sil­tä päi­vil­tä osa- tai koko­päi­vä­mak­su.

Outo­kum­mun kau­pun­ki jär­jes­tää kou­lu­kyy­tien yhtey­des­sä kul­je­tuk­sen esio­pe­tus­paik­kaan ja takai­sin niil­le esiop­pi­lail­le, jot­ka eivät tar­vit­se esio­pe­tuk­sen lisäk­si var­hais­kas­va­tus­ta ja joi­den mat­ka kotoa esio­pe­tus­paik­kaan on yli kol­me kilo­met­riä.

Huol­ta­jat kul­jet­ta­vat itse var­hais­kas­va­tus­ta tar­vit­se­vat esiop­pi­laat.

Lisä­tie­to­ja kul­je­tuk­ses­ta: 
p. 0505023207
Hyvinvointipalvelut/kyytivastaava

Päi­vit­täi­set eska­ri­lai­sen kyy­ti­muu­tok­set:
Esio­pe­tuk­sen kyy­ti­vas­taa­va p. 0504636094

Käyntiosoite

Kou­lu­ka­tu 6, 
83500 Outo­kum­pu

Esiopetusryhmät

Kul­ku­rit (ope­tus­ti­la 186)
050 4636 094 
Vei­ja­rit (ope­tus­ti­la 266)
050 3416 277 
Vii­ka­rit (ope­tus­ti­la 187)
050 4636 206 

Päi­vys­tys klo 15.30–17.00: 
050 4636 206 

Esiopetushenkilöstö

Kyyditysasiat ja Daisy

Esi­kou­lun kyy­di­tys­vas­taa­va
Eija Mar­ti­kai­nen 

Kieli- ja kulttuuriryhmien tuki 

Kuraattori

Elli­noo­ra Mar­ti­kai­nen
013 3305 220
[email protected]