Lasten piirustuksia Outokummun strategiasta.

Strategia

Outokummun strategiassa korostuu vahva yhdessä tekeminen

Kum­pu­kart­ta-stra­te­gian vision mukaan Outo­kum­pu tah­too olla perin­teis­tään ylpeä moder­nin teol­li­suu­den seu­tu­kau­pun­ki.

Outo­kum­mus­sa on vii­me vuo­si­na ollut erin­omai­nen teke­mi­sen vire, mikä näkyy monin tavoin: muun muas­sa muut­to­voit­to­na, yri­tys­ten inves­toin­tei­na ja myön­tei­si­nä työl­lis­tä­mis­nä­ky­mi­nä sekä mer­kit­tä­vi­nä raken­nus­hank­kei­na. Samal­la kau­pun­ki on panos­ta­nut eri­tyi­ses­ti vies­tin­tään ja näky­vyy­teen sekä yri­tys­ten, kol­man­nen sek­to­rin ja oppi­lai­tos­ten kans­sa teh­tä­vään yhteis­työ­hön.

Kum­pu­kart­ta-stra­te­gias­sa nos­te­taan vah­vas­ti esiin myös lap­set: yhte­nä eri­tyis­tee­ma­na on Las­ten ja nuor­ten Outo­kum­pu. Tee­ma­ta­voit­tei­den sisäl­löt ovat las­ten itsen­sä mää­rit­tä­miä; stra­te­gian laa­din­taa var­ten kerät­tiin outo­kum­pu­lais­las­ten näke­myk­siä unel­mien Outo­kum­mus­ta niin piir­ros­muo­toi­si­na kuin sanal­li­ses­ti.

Strategiat ja suunnitelmat