Outokummun kaupunkiKaupunki ja hallintoOsallistu ja vaikuta
Viisi eri-ikäistä ihmistä kurottautuu kohti kameraa ja hymyilee.

Osallistu ja vaikuta

Kuntalaisaloite

Kun­ta­la­ki 23 §: Aloi­teoi­keus

Kun­nan asuk­kaal­la sekä kun­nas­sa toi­mi­val­la yhtei­söl­lä ja sää­tiöl­lä on oikeus teh­dä aloit­tei­ta kun­nan toi­min­taa kos­ke­vis­sa asiois­sa. Aloit­teen teki­jäl­le on ilmoi­tet­ta­va aloit­teen joh­dos­ta suo­ri­te­tut toi­men­pi­teet.

Jos 1 momen­tis­sa tar­koi­te­tun aloit­teen teki­jöi­nä on vähin­tään kak­si pro­sent­tia kun­nan asuk­kais­ta, asia on otet­ta­va käsi­tel­tä­väk­si kuu­den kuu­kau­den kulues­sa asian vireil­le tulos­ta.

Lisäk­si pal­ve­lun käyt­tä­jäl­lä on oikeus teh­dä aloit­tei­ta kyseis­tä kun­nan pal­ve­lua kos­ke­vas­sa asias­sa.

Val­tuus­ton tie­toon on saa­tet­ta­va vähin­tään ker­ran vuo­des­sa sen toi­mi­val­taan kuu­lu­vis­sa asiois­sa teh­dyt aloit­teet ja nii­den joh­dos­ta suo­ri­te­tut toi­men­pi­teet.

Lapsi ja aikuinen pitelevät käsissään pahvilaatikoita.

Ideat, vin­kit ja palau­te on meil­le tär­ke­ää! Pal­ve­lem­me aina ilol­la – juu­ri Sinua!