Henkilö näyttää kameralle digitaitokortteja.

Työhönvalmennus

Työnhakija:

 • haluat­ko uut­ta pot­kua ja uusia ideoi­ta työn­ha­kuusi
 • mie­tit­kö uut­ta ammat­tia tai opis­ke­lua
 • poh­dit­ko, miten voi­sit vah­vis­taa osaa­mis­ta­si
 • haluat­ko kohen­taa työn­ha­ku­tai­to­ja­si, saa­da työn­hau­na­sia­kir­jat kun­toon ja paran­taa mah­dol­li­suuk­sia­si löy­tää työ­tä
 • työ­hön­val­men­ta­jam­me kans­sa voit löy­tää uut­ta suun­taa tilan­tee­see­si

Työnantaja:

 • onko yri­tyk­sel­lä­si tar­vet­ta uusien osaa­jien rek­ry­toin­tiin
 • tie­dät­kö, miten voi­sit hyö­tyä eri­lai­sis­ta työl­lis­tä­mi­sen tuki­muo­dois­ta
 • poh­dit­ko palk­ka­tuen, työl­lis­tä­mi­sen kun­ta­li­sän tai täs­mä­kou­lu­tus­ten hyö­dyn­tä­mis­tä
 • työ­hön­val­men­ta­jam­me kans­sa voit kar­toit­taa vaih­toeh­to­ja sekä saa­da käy­tän­nön apua rek­ry­toin­tiin ja tukien hake­mi­seen

Työkokeilu

Työ­pai­kal­la tapah­tu­va työ­ko­kei­lu aut­taa amma­tin valin­nas­sa ja antaa hyvän mah­dol­li­suu­den paran­taa val­miuk­sia opis­ke­luun tai työ­mark­ki­noil­le.

Työ­ko­kei­lu sopii sinul­le, joka

 • haluat tutus­tua eri ammat­tia­loi­hin ja hank­kia työ­ko­ke­mus­ta
 • suun­nit­te­let amma­tin vaih­ta­mis­ta
 • olet ollut pit­kään pois­sa työ­mark­ki­noil­ta ja haluat pala­ta työ­elä­mään
 • tar­vit­set sel­vi­tys­tä oman työ­ky­ky­si sel­vit­tä­mi­seen


Työ­ko­kei­lua jär­jes­te­tään kun­tien, val­tioi­den ja yri­tys­ten yksi­köis­sä.

Työ­ko­kei­lun aika­na saa samaa etuut­ta kuin työt­tö­mä­nä.

Jos työ­ko­kei­lus­ta on sovit­tu työl­lis­ty­mis­suun­ni­tel­mas­sa tai sitä kor­vaa­vas­sa suun­ni­tel­mas­sa, voi saa­da työt­tö­myy­se­tuu­den koro­tet­tu­na. Koro­tus­osan mak­sa­mi­ses­ta päät­tää työt­tö­myy­se­tuu­den mak­sa­ja eli työt­tö­myys­kas­sa tai Kela.

Kor­vauk­sek­si pal­ve­lus­ta aiheu­tu­vis­ta kus­tan­nuk­sis­ta voi saa­da osal­lis­tu­mis­päi­vil­tä kulu­kor­vaus­ta. Jos sitä ei saa työt­tö­myy­se­tuu­den mak­sa­jal­ta, TE-toi­mis­to voi mak­saa har­kin­nan­va­rais­ta kulu­kor­vaus­ta.

Työ­ko­kei­lu­paik­kaa kan­nat­taa kysel­lä itse, mut­ta autam­me mie­lel­läm­me työ­ko­kei­lu­pai­kan etsi­mi­ses­sä ja tar­vit­ta­vien pape­rei­den täyt­tä­mi­ses­sä.