Outokummun kaupunkiElinvoima ja työllisyysTyöllisyyspalvelut
Henkilöt keskustelevat pöydän ääressä.

Työllisyyspalvelut

Outo­kum­mun kau­pun­gin työl­li­syys­pal­ve­lut tuke­vat työl­lis­ty­mis­tä, eri­tyi­ses­ti nuor­ten aikuis­ten sekä pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien mah­dol­li­suuk­sia löy­tää heil­le sopi­vin pal­ve­lu.

Teem­me yhteis­työ­tä TE-hal­lin­non, sosi­aa­li­toi­mis­ton, kau­pun­gin eri tulos­yk­si­köi­den, yhdis­tys­ten sekä yri­tys­ten kans­sa.

Kau­pun­gin työl­li­syys­pal­ve­lui­hin hakeu­du­taan TE-toi­mis­ton, sosi­aa­li­pal­ve­lui­den tai työn­ha­ki­jan omas­ta aloit­tees­ta. Työl­li­syys­pal­ve­lui­den asiak­kaa­na sinul­la on mah­dol­li­suus pääs­tä palk­ka­tuet­tuun työ­hön, työ­ko­kei­luun, kou­lu­tuk­seen, kun­tout­ta­vaan työ­toi­min­taan, vel­voi­te­työl­lis­te­tyk­si, työ­hön­val­men­nuk­seen, avoi­mil­le työ­mark­ki­noil­le tai oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen.

Yhteystiedot

Kuver­nöö­rin­ka­tu 1A, 2.krs,
83500 Outo­kum­pu
Pos­tio­soi­te: PL 47, 83501 Outo­kum­pu

Puh. 044 755 9200 (klo 9–15)

Avoin pal­ve­luai­ka kes­ki­viik­koi­sin klo 12–13, mui­na aikoi­na asioin­ti VAIN ajan­va­rauk­sel­la.

Joen­suun seu­dun työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu
puh. 050 576 5750
[email protected]